Zasiłek dla bezrobotnych – vademecum

Umowa zlecenie a kwestia zasiłku dla bezrobotnych

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych. Praktyczne vademecum, które pomoże Ci znaleźć  odpowiedź n a najczęściej zadawane pytania związane z zasiłkiem dla bezrobotnych oraz statusem osoby bezrobotnej.  Dowiedz się wszystkiego na temat zasiłku dla bezrobotnych.

Czy bezrobotny może dorabiać do zasiłku dla bezrobotnych?

Osoba mająca status osoby bezrobotnej w myśl przepisów prawnych nie ma możliwości dorabiania do zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotny ma bowiem obowiązek zawiadamiania urzędu pracy o podjęciu każdego rodzaju zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o założenie własnej działalności gospodarczej.

Czy bezrobotny może uzyskiwać przychód z innych źródeł?

Osoba bezrobotna może uzyskiwać przychód z określonych źródeł. Jest to jednak ściśle związane z wymogiem wysokości takiego przychodu.  Prawo dopuszcza możliwość uzyskiwania dodatkowego przychodu przez osobę bezrobotną, jeśli nie przekroczy ona połowy wysokości płacy minimalnej. Dotyczy to jednak przychodu innego typu niż zatrudnienie, praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu. Osoba bezrobotna może uzyskać dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – warto przy tym nadmienić, że prawo nie określa górnej granicy takich przychodów.

Konsekwencje niezawiadomienia o zmianie statusu osoby bezrobotnej

Bezrobotny, który nie zawiadomił urzędu pracy o zmianie statusu zatrudnienia jest zagrożony konsekwencjami, tj. karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. Prawo klasyfikuje tego typu czyn jako wykroczenie. Obowiązek zawiadomienia urzędu pracy dotyczy bezrobotnych, którzy podjęli pracę zarobkową, założyli własną działalność lub uzyskali przychód wyższy niż połowa płacy minimalnej z innych źródeł. Konsekwencją jest również wykreślenie z rejestru bezrobotnych, czyli utrata statusu osoby bezrobotnej wraz ze wszystkimi przywilejami.