Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67
Przejdź do treści

Obowiązek wydania świadectwa pracy

W ostatnich miesiącach sporo osób, które w niedawnym okresie zatrudniane były w oparciu o umowę o pracę zgłaszało się do nas z zapytaniem o to czy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy. Odpowiadając zbiorczo na to pytanie przygotowaliśmy tyn artykuł, który temat porusza wyczerpująco, taką przynajmniej mamy nadzieję. Zachęcamy więc do lektury artykułu.

Jak wiadomo w kwestii tej głos decydujacy ma Kodeks Pracy, który wyraźnie zaznacza, że pracodawca, z chwilą rozwiązania lub wygaśniecia stosunku pracy zobowiązany jest do tego, aby wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Wspomniane świadectwo koniecznie powinno zostać wystawione pracownikowi bez względu na to, czy on się o nie wcześniej upominał, czy też nie – wydawane powinno być bez żadnych wniosków i żądań pracownika. Są jednak sytuacje stanowiące wyjątek od tej reguły. Dla przykładu możemy powiedzieć, że pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy tylko na żądanie pracownika w chwili, gdy na przykład ma miejsce sytuacja, w której pracownikowi skończyła się umowa na czas określony, a w jej miejsce płynnie sporządzono kolejną tego typu umowę.

Podsumowując jednak kwestię wydania świadectwa pracy po zakończeniu stosunku pracy: pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy bezwarunkowo bez względu na to z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania umowy. Świadectwo pracy kategorycznie wydane powinno być bezpośrednio do rąk własnych pracownika. Ewentualnie otrzymać może je osoba uprzednio upoważniona do tego przez pracownika. Świadectwo pracy wydać powinien w ten sposób pracodawca w osatnim dniu zatrudnienia pracownika, którego tyczy się cała sprawa. Jeśli wydanie świadectwa w ostatnim dniu pracy nie jest możliwe bewzględnie musi ono zostać wystawione w ciągu 7 dni od ostatniego dnia stosunku pracy i wysłane pocztą na adres podany pracodawcy przez pracownika.

Świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika

W życiu biznesowym dochodzi i do takich sytuacji, w których świadectwo pracy wystawić należy na osobę, która już nie żyje. Jeśli do wygaśnięcia stosunku pracy doszło właśnie na skutek śmierci pracownika, to pracodawca również powinien sporządzić stosowne świadectwo pracy, które powinno być dołączone do akt osobowych pracownika. Po akta te, wraz ze świadectwem pracy zgłosić może się bowiem do pracodawcy członek rodziny zmarłego pracownika lub też osoba, która jest jego spadkobiercą. W przypadku takiej sytuacji osoba odbierająca te dokumenty do wniosku dołączyć winna odpowiedni dokument, który potwierdzić będzie mógł pokrewieństwo czy powinowactwo ze zmarłym. Ewentualnie przedstawić może ona pracodawcy stosowne postanowienie sądu cywilnego, które będzie potwierdzeniem nabycia spadku, dokumentem takim może być również akt poświadczenia dziedziczenia przygotowany przez notariusza.

Co zawierać powinno świadectwo pracy?

Jeśli jesteś zainteresowany tym co zamieszczone powinno być w świadectwie pracy, to i w tym temacie chcemy przy okazji rozwiać Twoje wątpliwości. Okazuje się, że w świadectwie pracy zamieszczane są między innymi informacje dotyczące czasu i gatunku pracy, jaką wykonywał pracownik. Zamieszczone są tam również wiadomości odnośnie zajmowanego stanowiska, jak również trybu, w jakim rozwiązany został stosunek pracy. Ewentualnie w odpowiednich przypadkach opisane mogą w nim być okoliczności, w których stosunek pracy po prostu wygasł. Koniecznie zamieszczone powinny być w świadectwie pracy także informacje dotyczące uprawnień pracowniczych u uprawnień z ubezpieczenia społecznego (tutaj mowa oczywiście o wymiarze czasu pracy, wykorzystanym urlopie wypoczynkowym itp.).

Jeśli pracownik tego zażąda, to w świadectwie pracy znaleźć mogą się również informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, a także jego składników, nie jest to jednak obowiązkowe. Dodatkowo wspomnieć można tu także o kwalifikacjach, które pracownik uzyskał w czasie stosunku pracy.

Warto pamiętać o tym, że świadectwo pracy to nie jest dokument urzędowy. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że pracodawca nie ma prawa do tego, aby w świadectwie pracy oceniać pracę pracownika czy to w pozytywny czy negatywny sposób. Od tego mamy już referencje.

Co jeśli świadectwo pracy posiada braki?

Jeśli miałeś pecha i otrzymałeś świadectwo pracy, które jest niepełne i brakuje w nich obowiązkowych informacji lub znajdują się tam informacje nieprawdziwe, to masz rzecz jasna prawo do tego, aby w ciągu 7 dni od otrzymania świedectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o poprawę i sprostowanie dokumentu. Tak prawdę mówiąc to pracodawca powinien nawet poinformować pracownika o tym, że przysługuje mu takie właśnie prawo.

We wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracownik powinien przedstwić wszelkie niepoprawne informacje lub te brakujące sugerując jednocześnie ich prawidłową treść. Po złożeniu takiego wniosku pracodawca ma 7 kolejnych dni na to, aby rozpatrzyć wniosek i w uzasadnionych przypadkach przygotować pracownikowi nowe świadectwo pracy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której pracodawca nie chce poprawić swojego błędu powinien powiadomić o tym pracownika. Wówczas pracownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprawy w Sądzie Pracy z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do sprostowania świadectwa pracy. I tu mamy kolejne 7 dni na to, aby wystosować takowe roszczenie.

Co jeśli pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy?

Podobna sytuacja do powyższej ma miejsce w momencie, gdy pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy. W takim momencie pracownik ma pełne prawo do wystąpienia do Sądu Pracy ze stosownym pozwem, którego celem będzie roszczenie o wydanie świadectwa pracy. W efekcie takiego pozwu dojdzie do rozprawy, w której są nakazac powinien pracodawcy wydanie świadectwa pracy. Od uprawomocnienia się takiego stwierdzenia pracodawca będzie miał 3 dni na to, aby wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Pamiętaj, że jeśli w efekcie tego, że pracodawca nie wystawi Ci świadectwa pracy lub wystawi je nieprawidłowo, a Ty poniesiesz szkodę, to możesz na drodze sądowej domagać się wypłacania odszkodowania, którego wysokość wynosić będzie równowartość wynagrodzenia nieotrzymanego w czasie pozostawania bez pracy. Pamiętaj jednak, że okres ten wynosić może maksimum 6 tygodni. Może Ci się to przydać na przykład w sytuacji, gdy nowy pracodawca odmówi zatrudnienia Ciebie przez to, że nie posiadasz świadectwa pracy od poprzedniego zatrudniającego, a nawet wówczas, gdy z powodu błędów w świadectwie nie możesz zarejestrować się w UP uzyskując status osoby bezrobotnej.