Przejdź do treści

Co zrobić aby dostać zgodę na ustalenie warunków zabudowy działki?

Co zrobić aby dostać zgodę na ustalenie warunków zabudowy działki?

Wójt Gminy, w której mam działkę, odmówił mi ustalenia warunków zabudowy dla tej działki. Chciałem na niej wybudować dom jednorodzinny / parterowy z poddaszem użytkowym. W decyzji napisali, że nie można ustalić warunków, bo nie został spełniony warunek dobrego sąsiedztwa. Co to oznacza? Jakie warunki muszą być spełnione żebym taką decyzję dostał?

O tym kiedy możliwe jest wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy mówią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 61). Aby możliwe było ustalenie warunków zabudowy jednym z elementów, które muszą wystąpić jest tzw. dobre sąsiedztwo. Chodzi o to, aby w obszarze analizowanym, który organ musi wyznaczyć wokół należącej do Pana działki, znalazły się takie zabudowania, które pozwolą na zbadanie czy zachodzi „kontynuacja funkcji (u Pana to funkcja mieszkaniowa) parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”. Obszar ten wyznacza się w odległości co najmniej trzykrotności szerokości frontu działki, czyli tej części, która przylega do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę. Jeśli np front działki ma szerokość 15 metrów, to promień tego obszaru będzie wynosił nie mniej niż 45 metrów. W obszarze tym muszą znajdować się np. inne budynki mieszkalne (najlepiej jednorodzinne), na których podstawie organ będzie badał czy planowany przez Pana dom (jego gabaryty, geometria dachu) kontynuuje sposób zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Jeśli zaś w prawidłowo wyznaczonym obszarze nie ma żadnych zabudowań, to musi liczyć się Pan z tym, że nie dostanie Pan decyzji ustalającej warunki. Ponadto ustawa dla wydania takiej decyzji wymaga jeszcze dostępu do drogi publicznej, istnienia uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego, tego aby teren nie wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz aby decyzja była zgodna z przepisami odrębnymi.

Jeśli nie zgadza się Pan z decyzją o odmowie ustalenia warunków zabudowy, powinien Pan wnieść odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wójta. Kolegium będzie musiało zbadać, czy Wójt prawidłowo ocenił wszelkie okoliczności w Pana sprawie.