Przejdź do treści

Jak odstąpić od umowy zawartej przez telefon?

Problem z podwójnym OC – jak go ominąć?

Umowa przez telefon, to jedna z form tzw. umów na odległość, która zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Umowy odległość są tego rodzaju umowami, że klient ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny.

Czym jest umowa na odległość?

Umowa na odległość, do których zalicza się umowa zawarta przez telefon, to taki rodzaj umowy, który oznacza, że do jej zwarcia nie jest wymagany osobisty udział obu stron. Może ona zostać zawarta na podstawie wyrażenia woli, bez względu na to gdzie fizycznie uczestnicy transakcji się znajdują. Warunek jest tylko jeden, umowa ta musi być zawarta na linii: osoba fizyczna, czyli klient i przedsiębiorca. Taki rodzaj umowy nie może być zawarty np. pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Co istotne, umowa taka, nie wymaga formy pisemnej, aby była uznana jej ważność.

Konsument na prawo odstąpić od umowy zawieranej drogą telefoniczną

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, konsument zawierając umowę przez telefon, ale również każdą inną umowę na odległość, ma prawo do tzw. czasu do namysłu. Prawo jest to rozumiane, jako możliwość odstąpienia od umowy w ciągu określnego czasu. Zazwyczaj nabywający towar czy usługę, ma na to 14 dni, jednak w sytuacji, gdy sprzedający nie poinformuje go o przysługujących mu prawach, czas ten jest automatycznie wydłużany do 3 miesięcy, a nawet roku. Dlatego też, aby obronić się przed niesłusznymi zarzutami, większość form oferujących możliwość zawarcia umowy przez telefon, rozmowy te nagrywa (o czym również przed rozmową klient musi być poinformowany). Zasady te są opisane w obowiązującej w Polsce Dyrektywie Parlamentu Europejskiego z 2011 roku. W polskim prawie, do tego rodzaju umów, zastosowanie mają również przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o niektórych prawach konsumentów.

O czym należy pamiętać?

Ważne jest to, że aby odstąpienie od umowy zawartej przez telefon, miało moc sprawczą, musi być ono złożone w formie pisemnej. Klient wypowiadając umowę, zobowiązany jest to wyrazić na piśmie. Pismo to należy wysłać na wskazany w rozmowie telefonicznej adres, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Bardzo istotne jest więc, aby klient zawierając umowę przez telefon pamiętał o tym, że:

  • W przypadku chęci odstąpienia od niej obowiązuje go ustawowy termin
  • Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną
  • W czasie telefonicznych ustaleń trzeba posiąść informacje, na jaki adres należy wysłać ewentualne odstąpienie od umowy.

Spełnione warunki dotyczące wypowiedzenia umowy na odległość, są tożsame z tym, ze umowa jest nieważna. W praktyce oznacza to, że klient jest zobowiązany zwrócić towar, a sprzedający pieniądze, na podane konto lub drogą pocztową. I tak jak w przypadku konsumentów zmiany europejskiej dyrektywie wydłużyły czas na odstąpienie od umowy, tak również przedsiębiorcy zyskali na tych zmianach. Mogą oni zgodnie z przepisami odroczyć zwrot środków, ze względu na konieczność, sprawdzenia w jakim stanie jest oddany towar. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów.

Exit mobile version