Przejdź do treści

Wypowiedzenie umowy kredytu

Koszty procesu o zaniżone odszkodowanie

W kwestii produktu, który stanowi kredyt udzielany przez bank, warunki wypowiedzenia określa umowa kredytowa, która jest zawierana z kredytobiorcą lub regulamin, który wykorzystuje w swoich działaniach dany bank.

Na podstawie treści ustawy o prawie bankowym, artykuł 75, bank upoważniony jest do wypowiedzenia umowy kredytowej wówczas, gdy stwierdzi, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane.

Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu?

Z perspektywy kredytobiorcy, również możliwe jest wypowiedzenie takiej umowy. Zgodnie z tym, co dyktuje prawo bankowe, termin spłaty zobowiązania kredytowego, zastrzega się na rzecz obu stron. To znaczy, że tak samo kredytobiorca, jak też udzielający kredytu bank ,są związane terminem spłaty kredytu, określonym w ramach umowy.

Jak napisać pismo wypowiedzenia umowy kredytu?

By wypowiedzieć bankowi umowę kredytową, trzeba sporządzić stosowne pismo wypowiedzenia. Takie pismo, powinno zawierać takie same dane, jak każde inne wypowiedzenie, zatem zaczynamy od formuły „Niniejszym wypowiadam…”. W treści wypowiedzenia określamy czas jego obowiązywania. Wypowiedzenie kredytu jest sytuacją dosyć wyjątkową, w związku z tym, trzeba się też liczyć z wyjątkowym działaniem po wypowiedzeniu.

Na skutek złożenia wypowiedzenia, jako kredytobiorcy jesteśmy zobowiązani do tego, by wraz z upływem terminu wypowiedzenia, uregulować całą kwotę zobowiązania wobec banku, włączając w to należne odsetki.

Taka sytuacja musi być dobrze przemyślana, ponieważ jeżeli faktycznie wypowiemy kredyt, a nie będziemy mogli w określonym umową czasie spłacić całości wymaganej należności, powiększonej o kwotę odsetek, bank ma wszelkie podstawy, by dochodzić swoich środków na drodze sądowej. To z kolej, wiąże się z dalszym wzrostem kosztów, a w konsekwencji – może zamknąć nam na długi czas drogę do kredytu we wszystkich innych bankach. Czasami nie warto podejmować takiego ryzyka.

Exit mobile version