Jak odwołać członka zarządu?

Odwoływanie członka zarządu należy do kompetencji wspólników danej spółki. Wynika to z art. 201 § 4 kodeksu spółek handlowych, w myśl którego członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeśli wspólnicy nie uregulowali tej kwestii inaczej w treści umowy spółki, to tylko oni są upoważnieni do odwołania członka zarządu.

Odmienna regulacja zawarta w umowie spółki może przekazywać to uprawnienie innym organom spółki, np. radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. W praktyce często uprawnienie to przypisywane jest radzie nadzorczej, która jako organ nadzoru, znając sytuację spółki, może w drodze uchwały podjąć decyzje o odwołaniu danego członka zarządu.