Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach, którzy muszą dostarczyć swojemu dziecku środki finansowe na jego utrzymanie. W najczęstszym przypadku jest on zasądzany w okolicznościach rozwodowych i dotyczy strony, której wina doprowadziła do tej sytuacji.

Wysokość alimentów nie jest jasno określoną kwotą. Zależy ona od takich czynników jak: wiek dziecka, jego stan zdrowia czy chęć podjęcia dalszej edukacji. Dotyczy ona także pełnoletnich dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zrzeczenie się płacenia alimentów w przypadku dziecka małoletniego jest w polskim prawie niedopuszczalne, natomiast można ubiegać się o obniżenie ich wysokości.

W jakich sytuacjach dopuszczalne jest zmniejszenie alimentów?

Zmniejszenie wysokości alimentów na dziecko jest możliwe, jeżeli stan zdrowia osoby wobec której zasądzono obowiązek ich płacenia uległ pogorszeniu, co w istotny sposób przełożyło się na jego zarobki, byt i ogólną sytuację materialną. Mowa tutaj o takich przypadkach jak np. zwolnienie z pracy czy przebywanie na rencie chorobowej. Każda taka zmiana musi zostać przedstawiona i udowodniona. Dotyczy to również sytuacji, w której nastąpiło obniżenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Najczęstszym przypadkiem zmniejszenia alimentów jest jednak trwała zmiana stosunków, na podstawie której zasady obowiązującej umowy mogą ulec zmianie. Zostało to zapisane w artykule 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Owa zmiana stosunków musi zostać odpowiednio uzasadniona oraz mieć charakter ciągły i niezmienny. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji założenia nowej rodziny bądź pojawienia się na świecie kolejnego dziecka w życiu strony płacącej alimenty. Wówczas jest ona zobowiązana do zapewnienia środków na jego utrzymanie, dlatego niewątpliwie jest to wystarczający powód do ubiegania się o zmniejszenie alimentów na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Nastąpiły bowiem okoliczności, które nie istniały przy początkowych ustaleniach zasad umowy. W tej sytuacji spoczywający na płacącym ciężar faktu tej zmiany został udowodniony.

Jak wygląda to od strony prawnej?

Każda sprawa o zmniejszenie alimentów na dziecko powinna zostać skierowana do sądu rejonowego, a dokładniej wydziału rodzinnego i nieletnich. Wniesienie pozwu jest ściśle związane z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, która jest różnicą pomiędzy wysokością dotychczasowych alimentów, a alimentów które zamierzamy płacić po rozwiązaniu postępowania.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym zostanie określona kwota dotychczas płaconych alimentów, wobec kogo dotyczy ten obowiązek oraz przedstawienie okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na decyzję sądu. Oczywiście dopuszczalne jest powołanie świadków potwierdzających podstawę do wniesienia sprawy o obniżenie alimentów.

Wymagane jest wykazanie trwałości i ciągłości zmian wpływających na zmniejszenie wysokości opłaty alimentacyjnej. W tym celu porównywane są okoliczności, które towarzyszyły przy pierwotnym ustalaniu warunków umowy z tymi dotychczasowymi, a także sprawdzenie czy obecna sytuacja nie ulegnie zmianie w przeciągu najbliższych tygodni bądź miesięcy.

Sąd nie ma obowiązku obniżenia wysokości alimentów na dziecko, nawet w przypadku właściwego udowodnienia wszystkich zmian, które miały miejsce. Jeśli faktycznie opłacający alimenty po raz kolejny stanie się rodzicem, ale jego sytuacja materialna pozwoli mu na swobodne opłacanie świadczenia względem dziecka z poprzedniego małżeństwa, sąd w takiej sytuacji nie musi podtrzymać żądania.

Przeczytaj też: