Przejdź do treści

Informacje dla urzędu skarbowego

Pan Grzegorz K. prosi o wyjaśnienie, w jakich sytuacjach, poza PIT-5 i PIT-em rocznym trzeba składać w urzędzie skarbowym pisemne informacje.

Kwestie te są ściśle uregulowane w ordynacji podatkowej. Nakłada ona na wielu podatników obowiązek składania w urzędzie skarbowym różnego rodzaju informacji. Warto przy tym pamiętać, że wiele takich informacji należy składać bez specjalnego wezwania ze strony urzędu skarbowego.

I tak w ordynacji podatkowej (art. 81) stwierdza się, iż osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji:

  • na pisemne żądanie organu podatkowego – o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę,
  • bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z osobami zagranicznymi.

Banki, na pisemne żądanie urzędów skarbowych, obowiązane są do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych podmiotów zobowiązanych do składania wymienionych wyżej informacji oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków.

Ponadto banki oraz inne instytucje finansowe, na pisemne żądanie ministra finansów oraz jego upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie wystąpienia władz podatkowych państw obcych – w zakresie i na zasadach wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Żądanie takie oznacza się klauzulą: “Tajemnica skarbowa”, a jego przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania.

Z kolei sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Ponadto minister finansów może określić, w drodze rozporządzenia:

  1. grupy podmiotów obowiązanych do:
    •    składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji oraz ustalać zakres danych zawartych w tych dokumentach, a także terminy ich składania i rodzaje dokumentów, które powinny być do nich dołączone,
    •    prowadzenia ksiąg lub ewidencji oraz określać rodzaje i sposoby prowadzenia tych dokumentów, szczegółowe warunki, jakim powinny one odpowiadać, aby stanowiły dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych,
  2. szczegółowy zakres obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg lub ewidencji.