Renta socjalna od 2003 roku wypłacana jest przez właściwe Zakłady Ubezpieczeń Społecznych lub ewentualnie przez KRUS. Przepisy reguluje ustawa z czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. Do otrzymania renty uprawnione są osoby, które są niezdolne do wykonywania pracy i jednocześnie zamieszkują na terytorium Polski.

Komu przysługuje renta socjalna?

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby, które:

  • Są obywatelami Polski, którzy mieszkają jak i przebywają w Polsce.
  • Są cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, na podstawie specjalnego pozwolenia na długotrwały pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski lub posiadają status uchodźcy albo są długoterminowymi rezydentami Unii Europejskiej w Polsce.
  • Są cudzoziemcami, którzy legitymują się kartą pobytu z zapisem, że dana osoba ma dostęp do rynku pracy
  • Są obywatelami państw należących do Unii Europejskiej
  • Zgodnie z ustawą renta socjalna to świadczenie, które jest przyznawane jest z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania pracy. Przysługuje ona również osobom pełnoletnim, które są niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, jeśli ta powstała przed osiemnastym rokiem życia, lub gdy osoba kontynuowała naukę, do ukończenia przez nią dwudziestu pięciu lat.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

Ustawodawca zaznaczył, że renta socjalna nie przysługuje osobie:

  • która ma prawo do innych świadczeń, takich jak emerytura czy inny rodzaj renty
  • która została aresztowana tymczasowo, lub odsiaduje kare pozbawienia wolności-takiej osobie przysługuje 50% wysokości renty socjalnej’
  • pobiera rentę rodzinna z powodu niezdolności od pracy, która przekracza 200% najniższej renty’
  • posiada nieruchomość rolną, której wielkość przekracza powyżej 5 hektarów
  • pobiera świadczenie z zagranicy.

Ważne jest to, że gdy ktoś pobiera rentę socjalną może dorabiać, jednak dochód nie może przekraczać 70% średniego wynagrodzenia, ogłoszonego przez GUS na podstawie danych za poprzedni kwartał.

Istotne jest również to, że pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od mieszania w Polsce, przysługuje bowiem ona osobom, które posiadają obywatelstwo polskie, są niezdolne do pracy i czasowo przebywają za granicą, o ile nie jest to pobyt zarobkowy.

Z wnioskiem, o rentę socjalną może wystąpić osoba, która ubiega się o rent, ale także jej ustawowy przedstawiciel lub działają ca w jej imieniu inna osoba, np. pracownik socjalny lub faktyczny opiekun, jeśli opieka ta jest potwierdzona przez osobę uprawnioną.

O tym, czy komuś przysługuje renta socjalna i na jaki okres zostaje przyznana decyduje lekarz, który jest orzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub specjalnie powołana do tego komisja. Komisja orzeka czy dana osoba straciła całkowitą niezdolność od pracy, w określonym w ustawie czasie.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej wynosi 84% najniższej renty przyznawanej z tytułu utraty zdolności do pracy. Jest ona waloryzowana zgodnie z ustawą o przepisach emerytalnych. Podlega ona opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, jak również potrąca się z niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z renty może być również prowadzona egzekucja komornicza.

Przeczytaj też: