Przejdź do treści

Co to jest zastaw rejestrowy i zastaw skarbowy?

Kary cielesne a prawo rodzinne

Zastaw skarbowy jest to jedna z form zabezpieczenia, która ma zagwarantować, że dany podatnik wykona zobowiązania podatkowe.

Co warto wiedzieć o zastawie skarbowym?

Zgodnie z Ordynacją Podatkową, a dokładnie z zapisem w atr 41. zastaw skarbowy obowiązuje w stosunku do Skarbu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego z racji zobowiązań podatkowych, które powstały w dniu otrzymania decyzji organu podatkowego, Jak również tytułu nie zapłaconych zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę za wszystkie. Zastawem skarbowym mogą być objęte wszystkie rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe podatnika i jego współmałżonka, o ile ich wartość wynosi co najmniej 10 000 zł. Warto zaznaczyć, że wyłączony jest z zastawu skarbowego, ten majątek i te prawa majątkowe, które podlegają już egzekucji, lub są obciążone hipoteką.

Zastaw skarbowy obowiązuje od dnia wpisu do tzw. rejestru zastawów skarbowych, który ma charakter konstytutywny. Rejestry te prowadzone są przez poszczególnych naczelników urzędów skarbowych, a kontrole nad nimi sprawuje Minister finansów publicznych. Ważne w przypadku zastawów skarbowych jest mianowicie, to, że taka forma zabezpieczenia może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy należność podatkowa nie została zapłacona terminie dwóch tygodni od dnia powstania wymagalności. Forma zabezpieczenia, jaką jest zastaw skarbowy wygasa w nastających sytuacjach:

• w dniu, kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe np. na skutek śmierci
• w momencie wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych
• w dniu, kiedy przedmiot zastawu zostaje sprzedamy w ramach prowadzonej egzekucji

Czym jest zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy jest to pewna, szczególna forma zastawu, którą reguluje ustawa jak i przepisy kodeksu cywilnego. Celem, dla jakiego sformułowano w ustawie, zapis o zastawie rejestrowym jest zabezpieczenie wierzytelności- czyli zobowiązań wynikających z zadłużenia. W momencie, gdy ustanawia się zastaw rejestrowy, to wierzyciel ma prawo pierwszeństwa, do dochodzenia swoich roszczeń z obciążonej rzeczy. Pierwszeństwo to może być jedynie ograniczone, na podstawie odrębnych przepisów, wynikających np. z kodeksu cywilnego.

Aby zastaw rejestrowy został ustanowiony w sposób skuteczny, musza zajść jednocześnie dwie przesłanki:

• Konieczne jest zawarcie umowy zastawicznej, która powinna być zawarta pomiędzy osobą –właścicielem danej rzeczy, a wierzycielem, Strony te są w umowie określane jako zastawca i zastawnik. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać datę, oraz dane osobowe dwóch stron, powinna ona także precyzyjnie określać co jest przedmiotem zastawu i wszelkie koszty, które z niej wynikają.
• Aby zastaw rejestrowy był skuteczny musi zostać wpisany do rejestru zastawów, który prowadzi sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez zastawce. Wpisu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku, przez jedną ze stron, na formularzu, który można znaleźć na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.