Przejdź do treści

Wzór pozwu o rozwód

Małżeństwo, kiedy może być zawarte?

Jak już było to wskazywane, dokument będący pierwszym krokiem do rozwiązania małżeństwa posiada formę stosunkowo nieskomplikowaną. Można wykorzystać nawet wzór pozwu o rozwód, który można znaleźć w Internecie. Ważne jest, by zawierał on wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia przez sędziego sprawy do końca.

  • W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kieruje się pismo. Wybór miejsca procedowania sprawy spoczywa na rękach osoby wnoszącej pozew z tym, że sądem właściwym powinien być tutaj najbliższy w stosunku do jej zamieszkania sąd posiadający wydział cywilny. Każdy taki dokument musi być naturalnie opatrzony także datą i wskazaniem miejsca sporządzenia.
  • Następnie podaje się dane identyfikujące powoda i osobę pozwaną. Właściwe ich wskazanie wymaga określenia miejsca zamieszkania. Zaraz poniżej pojawia się nagłówek „pozew o rozwód”, pod którym przechodzi się do wskazywania szczegółów dotyczących małżeństwa i jego rozwiązania.
  • W standardowej sprawie rozwodowej należy wskazać numer aktu małżeństwa wraz z datą i miejscem jego zawarcia. Przy wnoszeniu o jego rozwiązanie należy określić winę leżącą u podstaw realnego wygaśnięcia małżeństwa. Może to być wina jednej lub obu stron.
  • Bardzo istotne jest odniesienie się do dzieci będących owocem lub tylko pod opieką małżeństwa. Dzieci należy wskazać oraz zażądać lub zrzec się na rzecz partnera bądź partnerki praw rodzicielskich.
  • Równocześnie można zobowiązać siebie lub partnera/partnerkę do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Podaje się tutaj miesięczną kwotę alimentów. Domagać można się ponadto zwrotu kosztów procesu od pozwanego/pozwanej.
  • Dokument kończy uzasadnienie dotyczące wszystkich powyższych propozycji składanych sądowi oraz własnoręczny podpis osoby pożywającej.