Przejdź do treści

Prawa i obowiązki małżonków a prawo rodzinne

Prawna separacja, a ja wciąż kocham męża

Poznaj skutki oraz konsekwencje prawne, które niesie za sobą sformalizowanie związku w ramach zawarcia małżeństwa. W jaki sposób prawo rodzinne określa i reguluje zakres wzajemnych praw i obowiązków partnerów?

Prawo rodzinne a małżeństwo

Małżeństwo wiąże się nie tylko ze związaniem małżonków więzią emocjonalną czy też więzią formalną. Istota związku małżeńskiego nakłada na małżonków określony zakres praw oraz obowiązków względem siebie. Prawo jednoznacznie podkreśla przy tym konieczność przestrzegania tego typu zobowiązań. Dwoje dorosłych ludzi wstępując świadomie w związek małżeński oświadcza tym samym, że w sposób świadomy zobowiązuje się do przestrzegania określonych prawem obowiązków względem małżonka lub małżonki.

Podstawowym obowiązkiem małżonków jest zasada równości  męża i żony w małżeństwie. Zasadę równości wprowadza art. 23  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązki małżonków dzielą się na wiele sfer życia i mają wpływ na ich wspólne pożycie. Przepisy prawne wskazują bezpośrednio na konieczność wzajemnej pomocy małżonków oraz zobowiązują obu partnerów do dotrzymania wierności. Dodatkowo ustawa wspomina   także o obowiązku wspólnego działania małżonków dla dobra obu stron. Warto powiedzieć również, że istotę praw i obowiązków w małżeństwie na swój sposób określa również Konstytucja. Zawarte w ramach Konstytucji zapisy określają jako szczególną konieczność opieki Państwa nad rodziną. Rodzina jest bowiem uznawana za podstawową komórkę społeczną.

Jeżeli któryś z partnerów nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny istnieje możliwość podjęcia przez wymiar sprawiedliwości odpowiednich kroków. W takim przypadku sąd może nakazać zapłatę wynagrodzenie za pracę na rzecz małżonka, który pozostaje bez wsparcia partnera w  dbaniu o zaspokojenie potrzeb rodzinnych. Jednak w gruncie rzeczy zaistnienie takiej sytuacji przeważnie jest związane z ustaniem pożycia małżeńskiego co w konsekwencji prowadzi do rozwodu.