Małżeństwo, kiedy może być zawarte?

Małżeństwo, kiedy może być zawarte?

Czym jest małżeństwo w świetle prawa rodzinnego? Małżeństwo zakłada dobrowolny związek pomiędzy mężczyzną oraz kobietą, sformalizowany w sposób zgodny z określeniem prawa. Związek małżeński jest trwały oraz egalitarny. Aby małżeństwo mogło być zawarte, strony powinny spełniać określone wymogi prawne.

Pierwszy z wymogów zakłada iż strony starające się o zawarcie małżeństwa muszą być przede wszystkim płci przeciwnej, a ich stan cywilny musi być określony jako wolny. Następnie, przy kierowniku urzędu stanu cywilnego bądź duchownego należy złożyć zgodne oświadczenie, tak zwaną przysięgę małżeńską. Potwierdzeniem zawarcia owego związku jest akt małżeństwa. Osoby pragnące wstąpić w taki związek muszą spełniać jeszcze kilka warunków.

Przede wszystkim spełniać ustaloną granicę wiekową. Każda ze stron musi mieć ukończone 18 lat. Istnieją jednak przypadki, mówiące o tym iż kobieta ma prawo wstąpić w związek małżeński w wieku 16 lat, może to jednak nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek sądu opiekuńczego. Przeszkodą do zawarcia małżeństwa z całą pewnością jest bigamia, zaburzenia psychiczne, ubezwłasnowolnienie, pokrewieństwo a także powinowactwo czy też adopcja.

Jeśli dwie osoby spełniają wszystkie postawione im warunki, do tego by wstąpić w związek małżeński, powinny udać się do urzędu stanu cywilnego, uiścić obowiązującą opłatę oraz złożyć odpowiednie wnioski. Wstępujący w ten związek powinni liczyć się z obowiązkami jakie na nich spoczną a także swoimi prawami.