Przejdź do treści

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu i klauzule abuzywne – czym są?

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu i klauzule abuzywne - czym są?

Zapisy umów kredytowych, w których znajdziemy postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czasem tworzą jedynie pozory ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre klauzule UNWW, stosowane jako zabezpieczenie spłaty kredytu, rażąco naruszają interesy klientów instytucji finansowych. Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej i jak odzyskać pieniądze wpłacone w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co to jest?

Czas, w którym banki chętnie udzielały kredytów hipotecznych na 100% lub więcej wartości kredytowanej nieruchomości to już przeszłość. Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowana większość instytucji finansowych nakłada na konsumentów wymóg wniesienia wkładu własnego na poziomie minimum 20%. Część banków wykorzystuje możliwość, jaką dają przepisy i stosuje odstępstwa od tej zasady, umożliwiając zaciągnięcie kredytu przy niższych kwotach wkładu własnego.

W przypadku braku możliwości wniesienia wkładu własnego w wymaganych 20% banki stosują wobec klientów określone zabezpieczenia. Jednym z nich jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, kiedy to ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za brakującą kwotę. W takiej sytuacji całkowite koszty ubezpieczenia pokrywa konsument, a uprawnionym do wypłaty polisy pozostaje bank, mechanizm UNWW nie chroni dłużnika. Zwrot ubezpieczenia oraz klauzule abuzywne w kredycie wyjaśniają autorzy poradników na ZwrotUbezpieczenia.pl, które pełne są cennych wskazówek, podanych w przystępnej i zrozumiałej formie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to dla instytucji finansowej zabezpieczenie na wypadek braku spłaty zobowiązania, jednak zabezpiecza wyłącznie interesy kredytodawcy. W praktyce dla klienta ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oznacza wyższe koszty kredytu.

Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

Na przestrzeni ostatnich lat problematyka ubezpieczenia niskiego wkładu własnego została nagłośniona. W tej kwestii kilkukrotnie zajmował stanowisko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wiele spraw dotyczących umów kredytowych trafiło na wokandę.

Według orzecznictwa polskich sądów, zapisy w niektórych umowach kredytowych, dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, są niedozwolone i zalicza się je do tzw. klauzul abuzywnych. To postanowienia umowne, które w rażący sposób naruszają interesy kredytobiorców, są sformułowane w sposób nieprecyzyjny i niedookreślony. Klauzulami abuzywnymi w umowie kredytowej są m.in. zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które nie uwzględniają indywidualnego uzgodnienia treści postanowień z klientem. Jeżeli zapisy umowy o kredyt nie pozwalają konsumentom ustalić swoich praw i obowiązków, które wynikają z umowy ubezpieczenia, zalicza się je do klauzul niedozwolonych.

Co zrobić, aby odzyskać pieniądze z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Kolejne sądowe wyroki wskazują, że nienależnie pobrane składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można spróbować odzyskać. Powołując się na niedozwolone postanowienia umowne, warto wystąpić z roszczeniem zwrotu pieniędzy.

Podczas analizy umowy kredytowej dobrze skonsultować się z prawnikiem, który pomoże oszacować wartość roszczenia oraz szansę na wygranie sądowego sporu. Warto też wiedzieć, że według stanowiska sądów okres przedawnienia rozpoczyna się od daty uiszczenia kolejnej składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.