Przejdź do treści

Zabezpieczenie spadku – jak złożyć wniosek?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC i AC


Zabezpieczenie spadku powinno być wykonane w momencie, gdy zachodzi podejrzenie, że istnieje ryzyko dotyczące bezprawnego rozporządzania rzeczami pozostałymi po zmarłym lub też dotyczącymi go prawami. W takiej sytuacji konieczne jest przygotowanie wniosku o zabezpieczenie spadku.

Spadkobiercy lub też inne osoby uprawnione do uzyskania spadku mogą w wielu sytuacjach obawiać się, że jakaś osoba może niekorzystnie rozporządzać danymi rzeczami lub prawami osoby zmarłej, do których ma ona bezprawny dostęp. Skutkom takiego stanu rzeczy ma zapobiegać procedura zabezpieczenia spadku.

Aby spadek mógł zostać zabezpieczony, osoba uprawniona, najczęściej spadkobierca, musi wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem, ale również w niektórych przypadkach sąd może zabezpieczyć spadek z urzędu. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku w sytuacji, gdy elementy masy spadkowej mogą zaginąć, zostać uszkodzone lub też zniszczone, ale nie musi ono obejmować wszystkich aktywów i pasywów. Warto również pamiętać o tym, że spadek może być zabezpieczony nie tylko po śmierci spadkodawcy, ale w każdym czasie.

Wniosek o zabezpieczenie spadku może być przygotowany samodzielnie lub wspólnie ze specjalistą w tej dziedzinie – może być to adwokat lubradca prawny specjalizujący się w sprawach spadkowych. Przygotowany wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla tego miejsca, gdzie znajdują się rzeczy, które mają być poddane zabezpieczeniu.

Wniosek może by złożony przez osobę uprawnioną, może być to:

  • spadkobierca
  • zapisobiorca
  • współwłaściciel rzeczy wchodzących w masę spadkową
  • osoba mająca prawo do zachowku
  • współuprawniony co do praw po spadkodawcy
  • wykonawca testamentu
  • wierzyciel

Jak zostało już wspomniane, sąd może również zlecić zabezpieczenie spadku wtedy, gdy spadkobierca jest nieznany lub nieobecny, a także wtedy, gdy nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych i jednocześnie swojego przedstawiciela ustawowego.

Postanowienie dotyczące zabezpieczenia spadku, w tym także o spisie inwentarza, wykonuje komornik, ale może być to też inny organ wskazany przez sąd. W postanowieniu zawarte są informacje dotyczące środków zabezpieczenia, w tym: spisania majątku, złożenia go do depozytu, oddania go pod dozór, ustanowienia zarządu tymczasowego czy dozoru w przypadku nieruchomości.

Spis inwentarza ma zabezpieczyć masę spadkową, ustalany jest jednocześnie skład i wartość spadku. W przypadku, gdy podczas spisu okaże się, że pojawił się nowy majątek albo długi, można również włączyć je do spisu. Spis dotyczy zarówno majątku nieruchomego, jak i ruchomego. Przygotowywany jest w obecności dwóch świadków. Komornik ma również prawo dokonania zapieczętowania rzeczy, a tym samym zabezpieczenia spadku. Pieczęcie nałożone przez komornika mogą być zdjęte tylko przez niego lub też przez inną osobę posiadającą do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez sąd. Kosztowności mogą być oddane do depozytu sądowego lub też na przechowanie dozorcy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika w Krakowie w zakresie zabezpieczania spadku, zaprasza Kancelaria Radców Prawnych G&K.