Kiedy zachodzi potrzeba wypowiedzenia ubezpieczenia? Czym różni się wypowiedzenie ubezpieczenia dobrowolnego autocasco od obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych? I czy i kiedy trzeba wypowiedzieć ubezpieczenie?

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia tak OC jak i AC mamy zazwyczaj do czynienia najczęściej w momencie, gdy kupujemy używane auto lub, gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela. Niewypowiedziana umowa OC odnawia się automatycznie, polisę AC zawsze trzeba przedłużyć osobiście, bo jej ważność kończy się dopiero po okresie, na który została zawarta.

Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. W większości przypadków, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AC, nie ma możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. Umowa zawarta na 12 miesięcy musi trwać przez cały rok, a składkę należy zapłacić w całości. Firma ubezpieczeniowa może z ważnych przyczyn dopuścić wypowiedzenie umowy – najczęściej dzieje się tak przy sprzedaży samochodu lub wysokiej szkodowości, albo szkodzie, która wyczerpie sumę ubezpieczenia- szczegółowe informacje znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Niezapłacenie raty składki w terminie nie powoduje wypowiedzenia ani rozwiązania umowy ubezpieczenia, chyba, że jest to zapisane w OWU, ale trzeba pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe zachowuje prawo do składki za czas, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku ubezpieczenia OC jak i AC przysługuje ubezpieczycielowi prawo do rekalkulacji składki ubezpieczeniowej, jeśli, jako nabywcy samochodu nie wypowiedzieliśmy tych umów. Dzieje się tak na przykład ze względu na wzrost ryzyka związanego z dużą szkodowością nowego właściciela, jego wiekiem lub innymi przesłankami. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zakładać więc prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez nowego użytkownika pojazdu (art. 816 KC) i może podnieść wysokość składki lub ją obniżyć.

Każde wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak: nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń, dane osoby wypowiadającej umowę OC, dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka), numer wypowiadanej polisy i podpis osoby wypowiadającej umowę. Wzory wypowiedzenia umów ubezpieczenia można znaleźć na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych. Tu też można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypowiedzenia tych umów, zwłaszcza autocasco.