Przejdź do treści

Wymiar urlopu pracownika a studia wyższe

Ukończyłem trzyletnie studia licencjackie. Czy do okresu pracy, od którego zależy wymiar mojego urlopu wypoczynkowego należy wliczyć osiem lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej? – pyta Jan Sz. z Warszawy.

Zgodnie z art. 152 kodeksu pracy prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Wymiar takiego urlopu zależy wyłącznie od ogólnego stażu pracy pracownika, a także od poziomu wykształcenia.
Zgodnie z art. 155 kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata;
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż pięć lat;
  • średniej szkoły zawodowej absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – pięć lat;
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – cztery lata;
  • szkoły policealnej – sześć lat;
  • szkoły wyższej – osiem lat.

Należy pamiętać, że okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Natomiast jeżeli pracownik w okresie zatrudnienia pobierał naukę, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia lub okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
Warunkiem zaliczenia danego okresu nauki do okresu pracy, od którego należy wymiar urlopu, jest ukończenie tej szkoły, a dowodem ukończenia jest świadectwo lub dyplom wydany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 9 kwietnia 1992 roku (M. P. Nr 12, poz. 85 z 1992 r. oraz M.P. nr 31, poz. 215 z 1992) w sprawie określenia rodzaju dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie – licencjat jest tytułem zawodowym nadawanym absolwentom wyższych zawodowych studiów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, artystycznych, teologicznych, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, fizykoterapii oraz medycznych (z wyjątkiem lekarskich i stomatologicznych). Absolwent, który otrzymał dyplom licencjata, ukończył szkołę wyższą w rozumieniu art. 155 ¤ 1 pkt. 6 kodeksu pracy, a zatem do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się osiem lat.