W przypadku gdy jedna ze stron jest winna drugiej określoną należność, wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne, realizujące świadczenie określone w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika i to niezależnie od jego woli. Tytuł ten jest bezwzględnym warunkiem do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i jest orzeczeniem sądu lub innym urzędowym dokumentem. Ponadto tytuł egzekucyjny musi posiadać klauzulę wykonalności, a do właściwego organu sądowego musi zostać złożony wniosek o wszczęcie egzekucji.

Kiedy następuje zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Istnieje oczywiście możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego w całości lub w części:

-w przypadku śmierci zobowiązanego lub wierzyciela

-na żądanie wierzyciela

-w razie odroczenia terminu wykonania lub rozłożenia należności na raty

-w innych przypadkach określonych w ustawach

-na wniosek dłużnika

Błędny adres dłużnika

Dłużnik ma prawo do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w określonych sytuacjach, zwanym inaczej możliwością sformułowania zarzutu. Przykładem, umożliwiającym takie postępowanie, jest doręczenie orzeczenia (wyrok zaoczny, nakaz zapłaty) na nieaktualny adres dłużnika. Wniosek o zawieszenie postępowania dłużnik składa u komornika, co ma miejsce w przypadku gdy wierzyciel przedstawi wniosek stwierdzający zgodność adresu. Ponowne wznowienie egzekucji może nastąpić po upływie co najmniej trzech miesięcy, ale nie później niż po roku. Wszystkie wnioski są dostępne w internecie, wystarczy je pobrać np. ze strony komornika sądowego Janusza Kruka i prawidłowo wypełnić.

Zawieszenie na wniosek wierzyciela

Wierzyciel może zawiesić postępowanie egzekucyjne, jeżeli chce sam ułożyć się z dłużnikiem; wniosek również musi zostać złożony u komornika. Jeżeli zdarzy się, że dłużnik będzie niewypłacalny – wierzyciel w każdej chwili ma prawo do ponownego wszczęcia egzekucji. Ponadto, jeżeli wierzyciel w ciągu roku od ostatniej czynności egzekucyjnej nie podejmie zawieszonego postępowania, zawieszenie to zostanie z mocy prawa umorzone przez organ egzekucyjny. Istnieją również przypadki kiedy dłużnik lub wierzyciel nie posiada zdolności procesowej (np. złożenie pozwu lub apelacji) ani przedstawiciela ustawowego – w takich przypadkach sąd ustala dla dłużnika kuratora. W przypadku śmierci dłużnika, postępowania podejmuje się z udziałem jego spadkobierców. Jeśli nie objęli oni spadku zmarłego, nie są znani lub nie ma kuratora spadku, sąd ustanowi kuratora na wniosek wierzyciela.

Skarga na postępowanie komornika

Postępowanie może zostać zawieszone w całości w przypadku, gdy złożono skargę na komornika. Czasem zdarza się, że niewłaściwie wykonuje on swoje obowiązki. Koszt wniesienia skargi wynosi 100 zł, jednak istnieje możliwość zwolnienia od zapłaty. Termin złożenia skargi wynosi 7 dni od momentu, w którym osoba składająca skargę dowiedziała się o danej czynności. Przykładowo, komornik udaje się pod adres dłużnika, jednak zastaje na miejscu osobę trzecią, informującą, że dłużnik od dawna już tam nie mieszka, mimo to komornik zajmuje ruchomości, znajdujące się w mieszkaniu.

Zaufane firmy

Aby mieć pewność prawidłowo przebiegającego postępowania egzekucyjnego, warto wybierać kompetentne kancelarie komornicze. Jeśli dokonujemy poszukiwań w internecie, zwracajmy uwagę na ich rewir, niektóre z nich działają na terenie całego kraju, przykładowo komornik Janusz Kruk. Nie zapominajmy również o naszych prawach dotyczących zawieszenia egzekucji zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela.