Przejdź do treści

Szacowanie dochodu przez urząd skarbowy

Pani Monika L. pyta: w jakich przypadkach urząd skarbowy może zakwestionować wysokość dochodu do opodatkowania podawaną przez podatnika i ustalać ten dochód przez oszacowanie?

Zgodnie z ordynacją podatkową (art. 23), organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli:

  • brak jest danych niezbędnych do jej określenia,
  • gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania,
  • w przypadku naruszenia przez podatnika warunków uprawniających do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Jednak organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

Jeżeli podstawa opodatkowania została określona w drodze oszacowania, a na podatniku ciążył obowiązek zapłacenia zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość każdej z zaliczek proporcjonalnie do wysokości zaległości podatkowej, z uwzględnieniem okresu, w którym zaległość powstała.

Dodajmy, że na analogocznych zasadach organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli wysokość straty różni się od wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, a poniesienie straty, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.