Pomoc frankowiczom – zobacz, jakie masz możliwości

Pomoc frankowiczom – zobacz, jakie masz możliwości

Według Raportu o sytuacji bankowej w 2008, spośród niemal 300 tys. umów kredytowych zawartych w 2008 roku dwie trzecie to umowy w walutach obcych.

Obecne przepisy prawa i orzecznictwo, w tym przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku, pozwalają na pomoc frankowiczom poprzez skuteczne dochodzenie ich roszczeń. Działania rozpocząć należy od analizy umowy kredytowej, której zapisy warunkują jak odzyskać pieniądze od banku.

Według Raportu o sytuacji bankowej w 2008, spośród niemal 300 tys. umów kredytowych zawartych w 2008 roku dwie trzecie to umowy w walutach obcych Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty we frankach szwajcarskich. Nic więc dziwnego, że gdy 15 stycznia 2015 roku w tzw. Czarny czwartek, Szwajcarski Bank Narodowy nagle zakończył ingerencję w kurs franka, posiadacze kredytu w tej walucie popadli w tarapaty.

Decyzja SBN oznaczała dla frankowiczów ogromny wzrost rat kredytowych i rozpoczęła ich wieloletnią batalię o dochodzenie praw. Mimo że świadomość osób zadłużonych w CHF jest coraz większa, wielu nadal nie wie, kiedy i z jakimi roszczeniami może wystąpić przeciwko bankowi. Możliwości jest kilka.

Odfrankowienie kredytu, czyli usunięcie z umowy niedozwolonych zapisów, to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej frankowiczów. Umowy kredytowe konstruowane były w taki sposób, że to po stronie banku pozostawało ustalenie kursu, według którego wyliczane były raty. Obecnie sądy orzekają, że takie zapisy stanowią niedozwolone postanowienia umowy. Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. nie wiążą one zatem kredytobiorcy, co ważne od chwili podpisania umowy.

Stwierdzenie niedozwolonych postanowień otwiera drogę do dochodzenia od banku zwrotu nadpłaty, jaką frankowicz zapłacił z powodu wadliwej umowy. Pomniejszone zostanie także saldo kredytu i wysokość rat. W rezultacie kredytobiorca zostaje z kredytem złotówkowym, niższym oprocentowaniem, mniejszą kwotą do spłaty i ratami.
Ostatecznym rozwiązaniem problemów frankowiczów jest unieważnienie umowy kredytu. Sąd orzeknie je, jeśli uzna, że umowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy usunięcie niedozwolonych postanowień spowoduje, że nie będzie ona mogła być wykonywana.
Kredytobiorcy, na podstawie art. 410 § 2 k.c., mogą wówczas dochodzić roszczeń od banku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Bank zobowiązany jest oddać zatem nie tylko wszystkie zapłacone raty wraz z odsetkami, ale też prowizje, składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu i inne opłaty. Kredytobiorca zwraca zaś kwotę otrzymaną od banku, ale bez odsetek, uwalniając się od kredytu.

Co istotne, skuteczne dochodzenie roszczeń przez frankowiczów możliwe jest nie tylko w trakcie trwania umowy. Stwierdzenie nieważności może dotyczyć umowy zakończonej. Jeśli była ona nieważna w chwili podpisania, to pozostaje taka też w momencie jej wykonania.