Przejdź do treści

Oświadczenie podatnika dowodem

Pan Grzegorz G. prosi o potwierdzenie, iż urząd skarbowy nie może żądać od podatnika zaświadczenia potwierdzającego złożone wyjaśnienie, jeśli nie wymagają tego przepisy.

Potwierdzamy. Zgodnie z art. 180 ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin. Dowodem jest także oświadczenie podatnika, które urząd skarbowy odbiera (na jego wniosek) pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.

Jeśli więc podatnik wystąpi z wnioskiem, że złoży takie oświadczenie (np. pisemnie) pod rygorem odpowiedzialności karnej, urząd skarbowy powinien je uznać za dowód w sprawie, chyba że jego przedstawiciel wskaże podatnikowi przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia (np. w formie zaświadczenia) takiego faktu.