Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest specjalistyczną jednostką, która wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w sytuacjach specjalnych, awaryjnych. Do Ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyjnego zwracają się poszkodowani, którzy w inny sposób nie są w stanie uzyskać należnego im odszkodowania. Jakie są to sytuacje i kto może zwrócić się do UFG o pomoc?

Gdy szkoda została wyrządzona przez nieznanego posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, Fundusz wypłaca odszkodowania za tzw. szkody osobowe. Uszkodzony samochód trzeba naprawić we własnym zakresie. Za szkodę w mieniu Fundusz wypłaci odszkodowanie, kiedy uczestnik zdarzenia stracił życie, zostały poważnie ranny lub nastąpił trwały rozstrój zdrowia (dłużej niż 14 dni). Fundusz wypłaci odszkodowanie, gdy posiadacz np. samochodu jest znany, ale nie miał ubezpieczenia OC. Wtedy Fundusz wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe i pokrywa koszty naprawy samochodu. Kolejna sytuacja to, szkoda zagraniczna, czyli gdy sprawca szkody nie posiada ważnego OC, ale jego pojazd jest zarejestrowany w kraju, którego biuro narodowe podpisało tzw. Porozumienie Wielostronne, wtedy UFG wypłaci również odszkodowanie za straty poniesione na zdrowiu jak i w mieniu.

Poza tym UFG pokryje szkody wyrządzone przez rolników lub osoby będące z nimi w we wspólnym gospodarstwie. Są to odszkodowania za wypadki, w których wyniku ktoś stracił życie, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników. Odszkodowanie pokrywa straty osobowe i w mieniu.

Kolejna sytuacja, gdy UFG przyjmuje na siebie zobowiązania wypłaty odszkodowania jest związana z ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego. Wypłata odszkodowania następuje wtedy, jeżeli majątek zakładu ubezpieczeń nie wystarcza do pokrycia kosztów zobowiązań przede wszystkim umów ubezpieczeń obowiązkowych – OC komunikacyjne, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolnych. Odszkodowania dotyczą szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również umów ubezpieczeń obowiązkowych określonych w odrębnych ustawach oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro.