Pani Joanna S. prosi o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności za zaległości podatkowe ze strony członków rodziny, z uwzględnieniem rozwiedzionego małżonka.

Zacznijmy od kwestii drugiej. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Ponadto odpowiedzialność ta nie obejmuje nie pobranych należności nie wpłaconych przez płatników lub inkasentów oraz odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Natomiast co do odpowiedzialności członków rodziny, to obowiązują tu następujące zasady. Po pierwsze – członek rodziny podatnika (zstępny, wstępny, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej działalności. Odpowiedzialność taka nie dotyczy jednak osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny (ale tylko w zakresie wynikającym z obowiązku alimentacyjnego). Natomiast dotyczy również małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej bądź których ustawowa wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd.

Po drugie – zawsze tak odpowiedzialność ograniczona jest tylko do wysokości uzyskanych korzyści i nigdy nie obejmuje pobranych należności nie wpłaconych przez płatników lub inkasentów.

Przeczytaj też:

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.