Mój chłopak, z którym mieszkam od 5 lat jest oskarżony o kradzież samochodu. W tej chwili toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sądzie, a ja otrzymałam wezwanie w charakterze świadka. Czy mimo to, że nie jesteśmy małżeństwem mogłabym odmówić składania zeznań?

Zgodnie z treścią art. 182 kodeksu postępowania karnego osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań w charakterze świadka. Natomiast zgodnie z treścią art. 115 § 11 kodeksu karnego za osobę najbliższą uważany jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z powyższym jeśli mieszkacie Państwo razem i prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe (pozostajecie w konkubinacie) może Pani odmówić w sądzie składania zeznań w opisanej sprawie.

Przeczytaj też: