Na czym polega upadłość konsumencka, co nowego w 2020 roku?

Na czym polega upadłość konsumencka, co nowego w 2020 roku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym ze sposobów na całkowite wyjście z długów. Zwykle rozwiązanie to uznawane jest za ostateczność, w praktyce jednak należałoby o nim pomyśleć jak najwcześniej. Dlaczego? Kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kiedy będzie to niemożliwe?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sposób na oddłużenie osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Polega na spłacie, redukcji bądź nawet umorzeniu części długów i może być przeprowadzone wyłącznie na wniosek dłużnika. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd w sytuacji, gdy niewypłacalność zostanie uznana za niezawinioną. Co to oznacza?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca wykaże losowy charakter niewypłacalności. Wszystko stanie się jasne, gdy wytłumaczymy, kiedy sąd odrzuci wniosek o uznanie bankructwa.

Wniosek o upadłość konsumencką może zostać oddalony m.in. w sytuacji, gdy długi powstały w wyniku rażącego niedbalstwa dłużnika bądź celowego działania. Innym powodem, dla którego sąd może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tego postępowania, jest podawanie nieprawdziwych danych we wniosku (np. ukrywanie informacji o części wierzycieli lub o wysokości zadłużenia). Ponadto o upadłość konsumencką można starać się tylko raz na 10 lat.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wnioskować o uznanie bankructwa można samodzielnie lub z pomocą prawnika. Wymaga to spełnienia wielu formalności oraz prawidłowego wypełnienia wniosku, wraz z podaniem uzasadnienia, co jest jednym z najtrudniejszych zadań. Adwokat prowadzi upadłość konsumencką dbając o interes klienta, z jego pomocą łatwiej jest uzyskać pozytywną decyzję sądu, ponieważ specjalista wie, jakie dokładnie informacje należy zawrzeć we wniosku i jak je udokumentować.

A jak przebiega proces upadłości konsumenckiej? Dzieli się na kilka etapów, a najważniejszym z nich jest złożenie wniosku, zawierającego m.in. dane o majątku dłużnika oraz spis wierzycieli i wierzytelności. Gdy sąd wyda decyzję pozytywną, następuje ustalenie listy wierzycieli oraz likwidacja masy upadłości, czyli spieniężenie składników majątku dłużnika.

Następnie ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Jest on tak opracowywany, aby jego realizacja była możliwa dla dłużnika, trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. W szczególnych sytuacjach ten etap może zostać pominięty. Dzieje się tak, gdy sąd uzna, że osoba ogłaszająca upadłość nie jest w stanie spłacić wierzycieli.

Ostatni krok to umorzenie wierzytelności, dzięki któremu następuje ostateczne oddłużenie.

Upadłość konsumencka w 2020 roku

W 2019 roku znowelizowano przepisy ustawy Prawo upadłościowe, które weszły w życie 24 marca 2020 roku. O jakich zmianach mowa? Przede wszystkim wnioskodawca nie musi podawać przyczyn swojej niewypłacalności. Zostaną one zweryfikowane dopiero po ogłoszeniu upadłości i jeśli na tym etapie sąd stwierdzi, że długi wynikają ze złej woli dłużnika, może odmówić oddłużenia. Nowelizacja wprowadza również, że osoba zadłużona będzie miała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem.

Ważną zmianą jest to, że umorzenie wierzytelności będzie mogło mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że dłużnik nie posiada majątku. Dzięki nowym przepisom, o upadłość konsumencką starać będą mogły się też osoby, które do zadłużenia doprowadziły celowo – w ich przypadku plan spłaty może zostać wydłużony do 7 lat – w pozostałych przypadkach, jak już wspominaliśmy, okres ten wynosi 3 lata.