Migracja zarobkowa to aktualnie problem dotykający wielu osób. Bardzo często Polacy wyjeżdżają za granicę chcąc poprawić swoją sytuację materialną, ale też do Polski przyjeżdżają obcokrajowcy chcąc pracować w naszym kraju. W niniejszym artykule przyjrzymy się sytuacji tych drugich. Przepisy dotyczące legalnego pobytu na terenie Polski mogą wydawać się zawiłe bądź niejasne, dlatego warto je przeanalizować.

Warunki legalnego pobytu w Polsce

Oczywiście mamy tu na myśli obcokrajowców przybywających do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej (oraz krajów znajdujących się na terytorium Schengen). W przypadku pobytu krótkoterminowego (nie dłuższego niż 90 dni) należy posiadać ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy. W sytuacji gdy planujemy pobyt długoterminowy obowiązkowymi dokumentami są:

  • ważna wiza długoterminowa lub ważny dokument pobytowy wydane przez władze polskie;
  • ważny dokument podróży,
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej.

Wiele osób otrzymuje zgodę na pobyt długoterminowy w Polsce ze względu na pracę. Takie zezwolenie wydaje Wojewoda, co jednak w sytuacji, gdy dochodzi do zwolnienia?

Pobyt w Polsce a utrata pracy

Niektórzy obawiają się, że w wypadku utraty pracy będą musieli od razu wracać do swojej ojczyzny, a tak nie jest. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności, a problemy prawne związane z pracą cudzoziemca może rozwiązać kancelaria prawna (Lexadvena.com). Aby posiadane zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce nie zostało automatycznie anulowane, należy powiadomić o fakcie utraty pracy Wojewodę. Cudzoziemiec ma na to 15 dni roboczych. Wypełnienie tego obowiązku daje mu 30 dni (licząc od dnia utraty pracy) na legalny pobyt w naszym kraju poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Co w sytuacji, gdy obcokrajowiec nie powiadomi Wojewody? W takim wypadku, gdy ten dowie się o zaistniałej sytuacji, rozpocznie procedurę unieważnienia (cofnięcia) zezwolenia na pobyt cudzoziemca. Gdy procedura ta dobiegnie końca, obcokrajowiec otrzyma decyzję, w której będzie znajdowała się informacja na temat czasu, jaki wyznaczony jest na opuszczenie przez niego Polski. Nie dotyczy to jednak cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, są małżonkami obywateli polskich, czy też posiadają zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Co zrobić, aby zostać w Polsce?

Cudzoziemiec, który utracił pracę, ale mimo to chce pozostać legalnie w Polsce ma 30 dni na poszukiwanie nowej pracy. Aby zwiększyć swoje szanse może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. W sytuacji, gdy dojdzie do wydania przez Wojewodę decyzji o cofnięciu zezwolenie na pobyt w Polsce, można się od niej odwołać do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców (UdsC). Niezależnie od decyzji, jaką Szef UdsC wyda, do czasu jej wydania cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce. Oczywiście w momencie, gdy tego typu sytuacja zaistnieje warto poprosić o pomoc doświadczonego prawnika, który pomoże w napisaniu stosownego odwołania oraz poinstruuje, jakich formalności należy dopełnić.

Przeczytaj też: