Przejdź do treści

Czym jest nakaz zapłaty i kiedy może się on przedawnić?

Czym jest nakaz zapłaty i kiedy może się on przedawnić?

Korzystanie z obcego finansowania pozwala wprawdzie realizować własne plany (np. inwestycyjne czy mieszkaniowe), jednak rodzi też spore ryzyko. Może się bowiem okazać, że nasza sytuacja finansowa ulegnie istotnemu pogorszeniu i nie będziemy w stanie w terminie uregulować zobowiązania. Jeśli nie uda nam się dogadać z wierzycielem możemy oczekiwać, że prędzej czy później otrzymamy nakaz zapłaty. Jakie mamy prawa w takiej sytuacji? Czy możliwe jest przedawnienie nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe, w którym to sąd nakazuje dłużnikowi w terminie 2 tygodni  (licząc od dnia doręczenia) spłacić wierzyciela oraz uregulować koszty postępowania. Otrzymanie nakazu zapłaty otwiera oczywiście możliwość do wyrażenia sprzeciwu, jedna powinno to nastąpić w terminie 2 tygodni od jego otrzymania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje utratą mocy przez nakaz zapłaty i prowadzi do wyznaczenia terminu rozprawy.

Co w sytuacji niewniesienia sprzeciwu lub wniesienia go w sposób nieskuteczny? W takiej sytuacji nakaz zapłaty uzyskuje skutki prawomocnego wyroku. Warto zatem w momencie jego otrzymania jak najszybciej podjąć konkretne kroki. Wnosząc sprzeciw samodzielnie, pamiętajmy o dopełnieniu wszelkich formalności – ewentualne braki formalne, które nie zostaną uzupełnione w terminie, przekreślą nasze szanse na skuteczne zatrzymanie nakazu zapłaty.

Jeśli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą i nie wiemy jak i gdzie powinniśmy wnieść sprzeciw, koniecznie zdecydujmy się na skorzystanie z profesjonalnego wsparcia. Poniesiemy co prawda pewne koszty, jednak istotnie zredukujemy ryzyko tego, że nasz sprzeciw okaże się nieskuteczny.

Co to jest: przedawnienie nakazu zapłaty?

Jeszcze nie tak dawno okres przedawnienia nakazu zapłaty wynosił 10 lat, jednak wszystko zmieniło się wraz z nowelizacją przepisów z 9 lipca 2018 roku. Od tego momentu przedawnienie nakazu zapłaty następuje po upływie 6 lat. Co ważne, zasada ta tyczy się również tych roszczeń, wobec których standardowo przedawnienie następuje dużo wcześniej. Przykładowo kredyt lub pożyczka co do zasady przedawniają się po upływie 3 lat, jeśli jednak roszczenie z tego tytułu zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu to automatycznie okres przedawnienia zostaje wydłużony do 6 lat.

Nieco inaczej wygląda kwestia przedawnienia odsetek od należności głównej. W ich przypadku okres przedawnienia wynosi tylko 3 lata.

Przedawnienie długów

Temat przedawnienia długów, o ile roszczenie nie zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, są co do zasady zależne od rodzaju długu. Najszybciej, bo zaledwie po 2 latach, przedawniają się np. zobowiązania względem firm telekomunikacyjnych, mandaty, roszczenia z tytułu umów sprzedaży czy umów cywilnoprawnych. Po 3 latach przedawniają się kredyty, pożyczki i zadłużenie na kartach kredytowych, ale też czynsze czy roszczenia alimentacyjne. Zobowiązania wobec państwa reguły przedawniają się po upływie o wiele dłuższego czasu – podatek dochodowy po 5 latach, a składki na rzecz ZUS dopiero po 10 latach.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek inne zobowiązanie i do tej pory wierzyciel się nie upomniał o jego uregulowanie, koniecznie zweryfikuj, jak długo musisz czekać na przedawnienie się takiego długu. Być może dług ten zdążył się już przedawnić.