Czy szkoła musi mieć BIP?

Czy szkoła musi mieć BIP?

Czy istnieje podstawa prawna, która stanowi o tym, że szkoła musi posiadać BIP? Jeśli tak to, czy musi on być gdzieś zarejestrowany?

Odpowiedź:

Podstawę prawną stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z art. 61 Konstytucji RP. Konkretyzacją tego prawa zajmuje się m. in. ustawa o dostępie do informacji publicznej, gdzie w myśl art. 1 każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tym akcie prawnym.

Dyrektor szkoły publicznej jest w rozumieniu cytowanej ustawy podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych, gdyż w myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 przywołanej ustawy do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Artykuł 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe wskazuje, że dyrektor szkoły kieruje działalnością tej jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz. Z kolei zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego dyrektor przedszkola dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez radę szkoły, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

Ustawa Prawo oświatowe wskazuje ponadto, że na szkole spoczywają zadania związane z realizacją nauczania, wychowania i opieki, za realizację których odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Z powyższego wynika zatem, że dyrektor, jako podmiot reprezentujący jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, która wykonuje zadania publiczne m.in. w powyższym zakresie, jest w świetle Ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2012 r., II SAB/Łd 10/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznych następuje m. in. w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapamiętaj!

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej podmioty właściwe do prowadzenia strony BIP przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) – art. 4 i 7,
  • Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) – § 12.

Michał Łyszczarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, obecnie pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmuje się nadzorem nad samorządem terytorialnym
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl