Czy można sprzedać nieruchomość wykorzystywaną w działalności gospodarczej?

Czy można sprzedać nieruchomość wykorzystywaną w działalności gospodarczej?

Osoby zajmujące się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej zawierają nie tylko transakcje dotyczące sprzedaży rozmaitych produktów i usług. Równie dobrze mogą też dokonywać sprzedaży firmowego majątku. Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a VAT – pytanie o te kwestie zadaje sobie sporo przedsiębiorców.

Czy sprzedaż nieruchomości użytkowej przedsiębiorcy wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba rozliczać w jakiś specjalny sposób?

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a VAT – aktualne regulacje prawne

Jak wskazuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są uznawane także za przychody z odpłatnego zbycia wykorzystanych na potrzeby dotyczące prowadzonej działalności składników znajdujących się w środkach trwałych, które ujęto w ewidencji środków trwałych. Omawiana ustawa wprowadziła bardzo wiele kontrowersji interpretacyjnych w orzeczeniach sądów administracyjnych. W sposób szczególny dotyczyło to kwalifikacji źródła przychodów uzyskanych w związku ze sprzedażą nieruchomością użytkową, która w przeszłości była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2011 roku znalazła się informacja, że przy sprzedaży nieruchomości użytkowej należącej do przedsiębiorcy wykorzystywanej do prowadzenia firmy oraz niebędącej środkiem trwałym nie występuje coś takiego jak przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu ustawy. Co to oznacza? Że do sprzedaży nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje się ogólną zasadę zawartą w ustawie o podatku PIT. Pozbycie się nieruchomości przez przedsiębiorcę jest w całości wolne od konieczności uiszczania podatku dochodowego po upływie pięciu lat. Okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia lub wybudowania konkretnej nieruchomości należącej do osoby prowadzącej działalność gospodarczą.