Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy

Zaświadczenie o zatrudnieniu - kompendium wiedzy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez pracowników dokumentów. Na jego podstawie banki, firmy pożyczkowe czy usługowe orzekają, czy ubiegająca się o finansowanie lub zakup na raty osoba jest w stanie spłacić swoje zobowiązanie w całości.

  1. Zastosowanie zaświadczenia o zatrudnieniu
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu a zaświadczenie o zarobkach
  3. Z jakich elementów składa się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Treść zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach jest częściowo uregulowana przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a konkretnie przez art. 125 tej ustawy. Mowa jest w nim o zaświadczeniach wydawanych na potrzeby organu rentowego, które na wezwanie jest zobowiązany wystawić płatnik składek.

Zastosowanie zaświadczenia o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie pracownika, na którym znajdują się informacje o rodzaju zawartej umowy i czasie jej obowiązywania. Wszystkie instytucje finansowe uznają je za dokument stanowiący wystarczający dowód na prawdziwość zatrudnienia. Respektują go więc zarówno banki, jak i inne instytucje oferujące pożyczki. Można go przedłożyć również podczas kupowania na raty sprzętów AGD i RTV, samochodu na kredyt lub w leasingu, albo w każdej innej sytuacji, w której firma wymaga potwierdzenia zatrudnienia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu a zaświadczenie o zarobkach

Co do zasady, zaświadczenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o zarobkach to dwa różne dokumenty, które pracodawca lub inny podmiot wydaje na życzenie swojego pracownika. Jak sama nazwa wskazuje, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdza zatrudnienie, natomiast zaświadczenie o zarobkach dotyczy realnych kwot, które pracownik otrzymuje za swoją pracę. Niekiedy funkcje oby dokumentów łączone są w jednym zaświadczeniu – wtedy mamy do czynienia z zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach, na którym znajdują się holistyczne informacje o sytuacji prawno-materialnej pracownika.

zaświadczenie o zatrudnieniu

Z jakich elementów składa się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Akty prawne nie wskazują jednoznacznie, jakie elementy powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, jednak w większości przypadków na dokumencie tym znajdują się podobne elementy składowe. Zaczyna się on od określenia miejsca i czasu wydania zaświadczenia oraz danych pracodawcy. Później kolejno wymieniane są podstawowe dane pracownika, a więc jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego. W dalszej kolejności pracodawca zaświadcza, że pracownik jest zatrudniony w jego firmie oraz określa formę prawną umowy, czas jej trwania, wymiar etatu oraz stanowisko. Niekiedy na zaświadczeniu umieszcza się też informację, czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia lub jest na okresie próbnym.

Jeśli zaświadczenie dotyczy nie tylko zatrudnienia, ale i zarobków, w kolejnej części dokumentu pracodawca przedstawia szczegóły dotyczące wynagrodzenia. Tutaj, w zależności od potrzeb pracownika, wpisywana jest kwota wynagrodzenia z ostatniego miesiąca lub średnie wynagrodzenie z kilku ostatnich miesięcy w kwocie netto lub brutto, z dodatkowym wyszczególnieniem składek społecznych i składki zdrowotnej oraz wysokości podatku dochodowego. Dla instytucji, w której pracownik przedkłada zaświadczenie, ważne są również informacje dotyczące ewentualnych obciążeń komorniczych wynagrodzenia, dlatego informacja o nich również powinna znaleźć się na wydanym zaświadczeniu.