Zdarzają się sytuacje, że na skutek różnych okoliczności stajemy przed sytuacją, że komornik zajmuje konta, gdyż prowadzi egzekucje z rachunku bankowego. Co trzeba wiedzieć o takiej sytuacji? Jakie prawa ma komornik?

Wierzyciel ma prawo złożenia u komornika wniosku, o egzekucję długu z rachunku bankowego dłużnika. Komornik, który otrzymał takie postanowienie sądu ma prawo Zając każdy rachunek bankowy z wyjątkiem rachunku powierniczego. Co ważne z punktu widzenia dłużnika, ma on prawo do korzystania z środków zgormadzonych na rachunku ponad kwotę wskazaną przez komornika. Do należności głównej, dodawane są koszty komornicze. Komornik wzywa również bank, aby w terminie do 7 dni przekazał stosowną kwotę, lub poformował komornika o powodach, dlaczego jest to niemożliwe. Za moment, w którym konto uznaje się za zablokowane jest powiadomienie banku o tym fakcie przez komornika, wtedy też powstają związane z tym skutki prawne. Komornik ma również obowiązek poinformować o fakcie zajęcia rachunku bankowego dłużnika wraz z tytułem wykonawczym. W sytuacji egzekucji komorniczej, bank nie ma obowiązku dochowania tajemnicy bankowej w zakresie, informacji, które potrzebne są komornikowi, do prowadzenia skutecznej egzekucji.

Co w praktyce oznacza blokada rachunku?

Zajecie konta bankowego w praktyce oznacza, że dłużnik nie ma możliwości wypłaty środków finansowych ze swojego konta do wysokości zadłużenia, dlatego dłużnik nie może nimi swobodnie dysponować. Z punktu widzenia dłużnika znaczenie ma fakt, że blokada środków na koncie obejmuje te, które są na nim dostępne w momencie zajęcia, jak również, te które potem wpłyną na konto. W przypadku konta walutowego, kurs obliczany jest na podstawie obowiązującego kursu przedstawionego przez NBP.

Często jest tak, że dłużnik nie ma zgormadzonych środków na koncie lub jest ono minusowe np. na skutek całkowitego wykorzystania kredytu odnawialnego. I co istotne, jak wynika z najnowszych interpretacji, bank nie może zwrócić komornikowi środków z kredytu, jak również klient może dobrowolnie tymi środkami dysponować. Wierzytelność kredytowa nie podlega zajęciu komorniczemu. Komornik nie może spowodować na koncie dłużnika salda minusowego.

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dotyczy wszystkich środków, bez względu na to skąd pochodzą i jak trafiły na wskazany rachunek. Oznacza to w praktyce, że mogą one być np. wpłacone na żonę dłużnika. W sytuacji spornej, osoba poszkodowana może wytoczyć proces, o zwrot środków. Ważne jest to, że pozew skierowany jest wobec posiadacza rachunku, a nie wobec banku, który nie jest stroną.

Ograniczenia zakazu wypłaty

Są pewne ograniczenia, które nie pozwalają komornikowi zając środków znajdujących się na rachunku. Zakaz wypłat z rachunku nie dotyczy następujących sytuacji:

  • Gdy dłużnik prowadzi firmę, a pieniądze są potrzebne na wypłatę wynagrodzenia. Jest to możliwe wtedy, gdy dłużnik przekaże komornikowi stosowny dokument potwierdzający konieczność dokonania takich wypłat. Bank dokonuje zleconych wypłat w takiej sytuacji, tylko i wyłącznie za zezwoleniem komornika.
  • Zajęciu nie podlegają pieniądze przeznaczone na alimenty czy renty
  • Komornik nie może również zająć pieniędzy z alimentów czy środków wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zasiłków rodzinnych czy pielęgnacyjnych.

Niezwykle istotne jest również to, że dłużnik, może wypłacić środki z konta do trzech średnich pensji liczonych na podstawie danych podanych przez GUS, na podstawie wyliczeń z ostatniego półrocza.