Rodzaje stosunków prawnych

Możemy wyodrębnić kilka  rodzajów stosunków prawnych:

a) stosunek prawny w sensie konkretnym, który powstaje pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa wtedy gdy zaistnieje fakt, z którym prawo wiąże konsekwencje prawne w stosunku do tych podmiotów.

b) stosunek prawny w sensie abstrakcyjnym, który jest typem konkretnych stosunków prawnych, które są wyznaczone przez normę prawną wskazującą typ podmiotów, typ faktów prawnych i typ konsekwencji prawnych.

c) stosunki prawne złożone, które występują w większości np. jeżeli dłużnik nie wykonał zobowiązania lub wykonał je nienależycie i przyczyną tego stanu rzeczy są okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności to jest zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody, a jednocześnie wierzyciel jest uprawniony do odbioru odszkodowania od dłużnika i na podstawie przepisów procesowych ma prawo roszczenia o naprawienie tej szkody.