Ostatnio dość często pojawiającym się w mediach określeniem jest regres ubezpieczeniowy. Czym tak naprawdę jest i jakie konsekwencje prawne za sobą niesie? Regres ubezpieczeniowy, jest to instytucja prawa ubezpieczeniowego, regulowana przez kodeks cywilny, a w szczególności przez zapis w artykule 823 i 518. Reguluje ona zasady subrogacji, czyli zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Czym tak naprawdę jest regres ubezpieczeniowy?

Mówiąc najprostszym językiem regres ubezpieczeniowy jest to, prawo jakie przysługuje zakładowi ubezpieczeń, to tego aby żądać od sprawcy szkody całości lub części wypłaconego odszkodowania. Jedynie wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony umówią się inaczej, ponieważ ustawodawca przewiduje możliwość wyłączyć uprawnienie regresowe wnoszone przez zakład ubezpieczeń społecznych. Strony mogą również w umowie określić zakres regresu oraz terminu.

Ważne jest, to, że zakład ubezpieczeń może domagać się tylko odszkodowania do kwoty odszkodowania wypłaconego w ramach zadośćuczynienia szkody. Ubezpieczyciel ma prawo do zwrotu tylko i wyłącznie kwoty w jakiej wypłacono odszkodowanie. Gdy wypłacone odszkodowanie nie pokrywa całości szkody, to osobie poszkodowanej przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed zakładem ubezpieczeń.

Regres ubezpieczeniowy w praktyce

Duże znaczenie, z punktu widzenia praktycznych rozwiązań jest zwarte w ustawie ograniczone uprawnienia do rekompensaty, do jakiej mają prawo zakłady ubezpieczeń. Ograniczenia te zawierają się w 829 artykule kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, że regres ubezpieczeniowy nie przechodzi, na osoby, które znajdują się we wspólnym gospodarstwie domowym, ze sprawcą szkody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda była wyrządzona w sposób umyślny.

Gdy taka sytuacja ma miejsce, ubezpieczyciel jest zobowiązany do tego, aby wypłacić odszkodowanie, ale jednocześnie nie ma możliwości aby domagać się od sprawcy szkody czy wypadku zwrotu.

Odmiany regresu ubezpieczeniowego

Regres ubezpieczeniowy, ma dwie odmiany. Typowy regres ubezpieczeniowy to roszczenie ze strony ubezpieczyciela o rekompensatę wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody. Natomiast inna forma regresu dopuszcza taka sytuację, że to ubezpieczający jest sprawcą szkody. Zgodnie z zapisem ustawy zakładowi ubezpieczeń jak i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo, do tego, aby od kierującego pojazdem domagać się zwrotu odszkodowania. Ma to miejsce w takich sytuacjach gdy:

• Szkoda powstała umyślnie np. gdy kierowca był nietrzeźwy lub był po zażyciu narkotyków;
• Kierowca stał się właścicielem pojazdu w stopniu nielegalnym;
• Kierujący pojazdem nie miał do tego uprawnień, chyba, że sytuacja wymagała ratowania zdrowia czy życia innej osoby;
• Kierowca opuścił samowolnie miejsce zdarzenia

Gdy takie zachowanie ma miejsce, polisa OC nie chroni przed odpowiedzialnością. Żądanie odszkodowania jest czynnością ustawową. Zazwyczaj żądanie to chroni poszkodowanego, a oczekuje zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy wypadku, który naraził inne osoby na utratę zdrowia czy mienia.

Przeczytaj też: