Przejdź do treści

Kodeks karny a wykonanie środków karnych

Warto wiedzieć, że sąd może uznać możliwość zaniechania dalszego wykonania środków karnych w określonych sytuacjach. Sąd może uznać środki karne za wykonane między innymi po upływie połowy okresu kary.W jakich sytuacjach może mieć miejsce tego typu odstąpienie od dalszego wykonywania kary? Jakie wymagania musi spełnić skazany?

Odstąpienie od dalszego wykonania środków kary

Przez odejście lub odstąpienie od wykonywania dalszych środków karnych rozumie się uznanie dotychczas orzeczonych wobec skazanego środków za wykonane.

Według prawa sąd ma możliwość odstąpienia od wykonywania dalszych środków karnych w stosunku do skazanego w ściśle określonych przypadkach. Przede wszystkim, aby sąd miał możliwość zastosowania tego typu ustępstwa wobec skazanego, musi zostać spełniony podstawowy warunek, tj. skazany powinien przestrzegać w sposób ścisły porządku prawnego. Inną przesłanką formalną skrócenia czasu trwania wymienionych środków karnych jest upływ połowy okresu, na który dany środek orzeczono, nie mniej jednak niż roku.

Kodeks karny – wyjątki odstąpienia od wykonania dalszych środków karnych

Wyjątki również zostały określone w sposób dość szczegółowy przez odpowiednie przepisy prawa:

Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt. 2-3 Kodeksu karnego orzeczono na podstawie art. 41 § 1a Kodeksu karnego, art. 41a § 3 Kodeksu karnego albo art. 42 § 2 lub 3 kodeksu karnego.