Kim jest beneficjent?

Problem z podwójnym OC – jak go ominąć?

Słowo „beneficjent” na przestrzeni epok zmieniało swoje znaczenie. W okresie średniowiecza oznaczało osobę otrzymującą honorowe wynagrodzenie, najczęściej w formie przyznania jej w użytkowanie ziemi na podstawie aktu nadania. Obecnie mianem beneficjenta określamy osobę czerpiącego z czegoś zyski. Sam ten wyraz posiada jednak znacznie obszerniejsze wyjaśnienie.

Beneficjent ostateczny

Jest to określenie grupy ludzi korzystającej z pomocy w postaci np. odbywanych szkoleń czy kursów. Według projektu „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” beneficjentem ostatecznym są m.in. pracownicy instytucji rynku pracy, jednostki naukowe, osoby poniżej 25 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, służby medycyny pracy czy inne organizacje pozarządowe działające na rzecz niepełnosprawnych. W kontekście terminologii unijnej jest to osoba lub instytucja, która otrzymuje dotację z puli środków unijnych. Należy jednak pamiętać, że pełnoprawnym beneficjentem nie jest osoba, która dopiero ubiega się o tego typu wsparcie finansowe, lecz ktoś, kto po wcześniejszym przejściu wszystkich czynności formalno-prawnych dostaje taką dotację. Zakres pojęcia słowa „beneficjent” nie ogranicza się wyłącznie do pomocy unijnej, lecz także do innego rodzaju pozyskania funduszy, np. ze strony specjalnych programów gmin czy powiatów.

Beneficjent rzeczywisty

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzona 16 listopada 2000 r. definiuje beneficjenta rzeczywistego jako:

– osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność

– osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszowi lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych

– osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w wypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Beneficjent ostateczny

Warto też wspomnieć o tym, że słowo „beneficjent” pojawia się również w kontekście krajowych i zagranicznych przelewów bankowych. Jest to osoba, na rzecz której dokonywany jest przelew.

Jak powszechnie wiadomo, w języku polskim jeden wyraz bardzo często posiada wiele znaczeń, dlatego w zakresie ekonomii również możemy spotkać się z beneficjentem jako określeniem franczyzodawcy.