Przejdź do treści

Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania?

Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania?

Roszczenia odszkodowawcze to bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy wszelkich roszczeń, jakie przysługują osobie poszkodowanej w związku z zaistnieniem szkody. Może to być np. szkoda zaistniała na skutek wypadku komunikacyjnego. Wówczas poszkodowany ma szereg ściśle określonych w kodeksie cywilnym roszczeń, których spełnienia może się domagać. W artykule przyglądamy się sytuacji, w której poszkodowany otrzymał niesatysfakcjonującą decyzję dotyczącą rekompensaty za poniesioną szkodę.

Odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania – termin

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest sposobem na uzyskanie odszkodowania bez wstępowania na drogę sądową. Postępowanie sądowe jest czasochłonne oraz kosztowne, dlatego skierowanie sprawy do sądu warto rozważyć jako ostateczność. Poszkodowany może nie zgodzić się z wydaną przez ubezpieczyciela decyzją i napisać odwołanie.

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela przysługuje dużo czasu – roszczenie to przedawnia się po 3 latach (art. 819 § 1 kodeksu cywilnego). Istnieje kilka przypadków, kiedy prawo przewiduje odstępstwa od tej zasady:

  • Jeśli szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego – roszczenia z tego tytułu również ulegają przedawnieniu po 3 latach, jednak różni się termin, od którego liczony jest okres przedawnienia. Rozpoczyna się on w dni, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia wyrządzenia szkody (na podstawie art. 442 § 1 kodeksu cywilnego);
  • Jeśli szkoda jest skutkiem przestępstwa – do przedawnienia roszczeń dochodzi w takiej sytuacji dopiero po 20 latach (art. 442 § 2 kodeksu cywilnego), a bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy poszkodowany dowie się o szkodzie.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli interesują Cię odszkodowania Gdańsk, powinieneś skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika. Adwokat lub radca prawny pomoże Ci sporządzić skuteczne pismo, które będzie zawierało wymagane załączniki oraz podstawę prawną.

Jakie informacje powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  • dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, dane adresowe) oraz oznaczenie ubezpieczyciela (nazwa, adres),
  • informacje, które umożliwią ubezpieczycielowi szybką identyfikację sprawy: numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody,
  • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

W ramach uzasadnienia poszkodowany powinien wytłumaczyć i uargumentować swoje zdanie oraz załączyć do odwołania wszelkie załączniki, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Do takich załączników należą:

  • dokumenty, np. faktury dotyczące kosztów szkody, których pokrycie jest niemożliwe z kwoty przydzielonej przez ubezpieczyciela,
  • informacje o cenach produktów, które musiał zakupić poszkodowany,
  • wyceny, ekspertyzy.