Przejdź do treści

Czym jest windykacja?

Czym jest windykacja?

Korzenie słowa windykacja sięgają czasów rzymskich, gdyż łacińskie słowo vindicatio oznaczało dochodzenie roszczeń. Zadaniem rzymskich urzędników było odzyskanie rzeczy petenta od osoby, która weszła w nie bezprawnie. Na czym współcześnie polega proces windykacji? Sprawdźmy.

Czym windykacja różni się od egzekucji komorniczej?

Cel wydaje się podobny: chodzi o odzyskanie dóbr od dłużnika. Kiedy wnosimy sprawę do sądu, na scenę wkracza komornik. W wyniku postępowania sądowego komornik ma prawo wejść do lokalu dłużnika (bez jego zgody), przeszukać je i zająć część majątku. Może nawet zablokować jego konto bankowe. Jak widzimy, sprawa jest poważna. Na szczęście nie ma prawa zająć całości wynagrodzenia, nie wolno mu też zająć sprzętów domowych codziennego użytku, takich jak łóżka, pralka czy lodówka. Na innych prawach przebiega Windykacja Wrocław. Pod tym pojęciem rozumiemy dochodzenie własności w ramach przepisów prawnych. Profesjonalni windykatorzy ściągają długi, pomagając odzyskać przedsiębiorcom płynność finansową, toteż – poza opcją ogłoszenia upadłości firmy – jest to możliwość ratunku przed bankructwem. Ich zadaniem jest znalezienie kompromisu między słusznymi roszczeniami wierzyciela a realnymi możliwościami spłaty długu.

Kiedy mamy do czynienia z windykacją?

Kiedy zalegamy ze spłatą zobowiązań, kredytów, pożyczek, rachunków, faktur i mandatów. Windykacja może dotknąć osób prywatnych, przedsiębiorstw i spółek. Z chwilą, gdy powstaje zaległość płatnicza, a dłużnik odmawia kontaktu z wierzycielem, wierzyciel może zwrócić się z prośbą do firmy, której zadaniem będzie wykupienie długu. Od tego momentu firma windykacyjna zacznie egzekwować swoje prawo do odzyskania pieniędzy. Sprawdź, na czym polega proces ściągania długu.

Na czym polega cały proces?

Z racji, że jest ona dochodzeniem roszczeń, oczywiście w zgodzie z literą prawa, zaczyna się od kontroli i monitorowania płatności dłużnika. Co istotne, w zależności od zlecenia, windykatorowi nie wolno wykraczać poza uprawnienia, jakie mu przydzielono. Nie wolno mu zatem przejmować kompetencji komornika (wchodzić do mieszkania bez pozwolenia, zajmować mienia) ani uciekać się do gróźb. Jego działania powinny opierać się na dialogu.

Wyróżniamy tu dwa zasadnicze sposoby na ściąganie długów: windykację miękką, w której windykatorzy zachowują wyrozumiałą postawę względem dłużnika (ograniczającą się do upomnień) oraz twardą, w ramach której posługują się poważnymi sankcjami natury prawnej.

Rodzaje windykacji

W zależności od postawy dłużnika, kontaktu z nim oraz jego starań w celu obowiązku dopełnienia spłaty należności wyróżniamy trzy rodzaje windykacji:

  • Polubowna (przeznaczona dla osób skorych do współpracy oraz tych, których zadłużenie powstało niedawno) – polega na przypominaniu o termiach zapłaty i obejmuje wysyłanie listów, maili, SMS-ów, dzwonienie, a nawet rozkładanie długu na raty;
  • Sądowa (stosowana w przypadku, gdy polubowna nie przyniosła skutku) – polega na uzyskaniu nakazu uiszczenia długu drogą sądową. Wówczas nadzór nad sprawą przejmuje komornik;
  • Karna (bardzo twarda windykacja, stosowana w ostateczności) – polega na przeprowadzeniu postępowania karnego.

Jak widzimy, jest to działanie legalne, pod warunkiem że czynności polegające na ściągnięciu długu pozostają w zgodzie z prawem. Często wymaga udania się przed oblicze sądu i dochodzenia swoich praw ściśle jego kontrolą.