Co wolno windykatorom?

W jaki sposób otrzymać adwokata z urzędu?


Skuteczny windykator powinien odzyskać dług na rzecz firmy windykacyjnej lub wierzyciela. Nie oznacza to jednak, że może on posługiwać się wszelkimi metodami, aby tylko osiągnąć założony cel. Jakich aktywności nie wolno podejmować osobom zajmującym się windykacją długów?

Prawa i obowiązki windykatora

Zgodnie z obowiązującym prawem, windykator może podejmować próby kontaktu z dłużnikiem i nakłaniać go do zwrotu należności. Profesjonalne firmy windykacyjne mają takie same prawa wobec dłużników, których długi kupują od innych podmiotów, jak uprzedni wierzyciele. Windykator może korzystać z wszelkich dostępnych form kontaktu z dłużnikiem, które prowadzić mają do uregulowania długu. Korzysta z:

  • listów pocztowych,
  • emaili,
  • rozmów telefonicznych.

Uwaga!

Windykator nie ma prawa nękać telefonami, smsami czy listami dłużnika, ponieważ jest to obarczone możliwością nałożenia nawet kary więzienia do lat 3, w związku z art. 190a Kodeksu Karnego. Przepis ten wskazuje, że każdy, kto przez uporczywe nękanie osoby wzbudza w niej poczucie zagrożenia lub narusza istotnie jej prywatność, podlega tego rodzaju karze. Za takie uporczywe nękanie można uznać kilkukrotne w ciągu dnia telefonowanie do dłużnika, czy serię głuchych telefonów w dni wolne od pracy lub w środku nocy.

Windykator nie może wykorzystywać żadnego rodzaju gróźb kierowanych w stosunku do dłużnika. Nie może grozić mu interwencją policji, sądu czy aresztem, ani wpisywać na „czarną listę dłużników”. Groźby karalne są zabronione na mocy aktualnych przepisów Kodeksu Karnego.

Artykuł 190 KK wskazuje, że:

„§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Osoba podejmująca się pracy w zawodzie windykatora powinna doskonale wiedzieć, jakie ma prawa w dochodzeniu wierzytelności. W poznaniu specyfiki tej pracy pomocne okazują się szkolenia z windykacji, jakie w Polsce organizowane są m.in. przez firmę CKW Flow.

Wizyta windykatora

Windykator może złożyć osobistą wizytę w mieszkaniu dłużnika, choć nie ma prawa przekroczyć progu jego domu, jeśli ten nie wyraża na to zgody. Dłużnik nie musi więc martwić się, że firma windykacyjna wejdzie siłą do jego posiadłości, celem zajęcia cennych przedmiotów na poczet istniejącego długu. Jest to próba zastraszenia, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji, dłużnik będzie mógł wytoczyć windykatorom sprawę sądową za włamanie i naruszenie własności prywatnej.

Uwaga!

Zgodnie z art. 279 par. 1 kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W przypadkach mniejszej wagi sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jedynie komornik, na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, ma prawo wejść do prywatnego mieszkania dłużnika i dokonać zajęcia jego dóbr materialnych.