Przejdź do treści

Sprawy rozwodowe – jakie są konsekwencje orzeczenia rozwodu?

Sprawy rozwodowe – jakie są konsekwencje orzeczenia rozwodu?

Artykuł pochodzi ze źródła zewnętrznego: radkiewicz.net.pl

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków jest przesłanką niezbędną do orzeczenia przez sąd rozwodu. Wydanie wyroku rozwodowego niesie ze sobą szereg skutków.

Jakie konsekwencje ma wniosek o rozwód w Warszawie?

Rozwody Warszawa i pozostałe miasta

Z danych GUS wynika, że w I półroczu 2018 r. orzeczono ok. 300 rozwodów mniej niż w okresie analogicznym w 2017 r. Łącznie rozwiodło się prawie 34 tys. par małżeńskich. Gdzie najczęściej orzekane są sprawy rozwodowe? Warszawa i inne duże polskie miasta są w czołówce – liczba rozwodów w miastach była niemalże trzykrotnie większa niż na wsi.

Gdy zapada decyzja o rozwodzie, małżonkowie nie zawsze są zgodni w najważniejszych kwestiach. Problemem może być np. podział majątku. Warszawa mimo że jest największym miastem, nie zajmuje pierwszego miejsca w liczbie rozwodów na 1 tys. mieszkańców. Ponieważ wniosek o rozwód wiąże się z silnymi emocjami, małżonkowie, którzy zdecydowali się na taki krok, powinny rozważyć pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód Warszawa – z orzekaniem o winie czy bez orzekania winy?

Orzekając rozwód, sąd rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może on stwierdzić winę jednego z małżonków lub ustalić, że winne są obie strony. Co więcej sąd może uznać, że żaden z małżonków nie ponosi winy bądź może w ogóle się w tej kwestii nie wypowiadać.

Jeżeli małżonkowie pozostają w dobrych stosunkach, mogą złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Sąd nie rozstrzyga o winie małżonków tylko wtedy, gdy, wspólnie składają oni zgodne oświadczenie w tej kwestii. Jeżeli jeden z małżonków składa wniosek o rozwód z ustaleniem winy, wówczas ma miejsce rozwód z orzeczeniem o winie.

Małżonkowie składający pozew o rozwód bez orzekania o winie otrzymają postanowienie sądu bardzo szybko – często już na pierwszej rozprawie. Gdy jednak sąd ma zawyrokować rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Aby orzec o winie, sąd musi zgromadzić dowody i przesłuchać świadków. To często wiąże się dla małżonków z niemałym dyskomfortem.

Sprawy rozwodowe Warszawa a alimenty dla rozwiedzionego małżonka

Jedną z konsekwencji rozwodu jest możliwość żądania alimentów przez małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Warunkiem jest jednak to, że znajduje się on w niedostatku, czyli nie może zaspokoić we własnym zakresie swoich uzasadnionych potrzeb. Pozew o alimenty Warszawa nie jest konieczny – sąd decyduje o alimentach w tym samym postępowaniu rozwodowym.

Kwestia zasądzenia alimentów wygląda inaczej w sytuacji, gdy wyrokiem sądu był rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Wówczas o alimenty może starać się małżonek niewinny. W tym przypadku wystarczy, że jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu – nie musi on zatem znajdować się w niedostatku.

Rozwód Warszawa – alimenty na dziecko

W wyroku rozwodowym sąd obowiązkowo rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach rozwiedzionych małżonków z dzieckiem i stopniu, w jakim każdy z rodziców powinien zaspokajać potrzeby dziecka. Jeżeli rozwiedzeni małżonkowie ustalili ze sobą opiekę naprzemienną, wówczas zostają oni po połowie obciążeni kosztami utrzymania dziecka. Gdy jednak dziecko pozostaje przy jednym z rodziców, to sąd ustala alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Alimenty na dziecko to świadczenie periodyczne, a jego wysokość zależy od kilku czynników. Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. Co istotne, wiek dziecka nie ma znaczenia dla przyznania mu alimentów – istotne jest to, czy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymywać.

Ponieważ sąd w wyroku rozwodowym zawsze rozstrzyga kwestię alimentów, pozew o alimenty nie jest konieczny. Jeżeli potrzeby małoletniego zwiększyły się (np. nastolatek może mieć kosztowną pasję lub problemy zdrowotne), to jego opiekun prawny może złożyć pozew o alimenty, a dokładniej o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.

Rozwód a podział majątku Warszawa

Kolejnym skutkiem rozwodu jest podział majątku wspólnego. Byli małżonkowie mają dwie możliwości – mogą zawrzeć ugodę lub wystąpić do sądu. Z punktu widzenia rozwiedzionych małżonków pierwsze rozwiązanie jest korzystniejsze, bo pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Gdy jednak wypracowanie kompromisu nie jest możliwe, o podziale majątku wspólnego rozstrzyga sąd.

Podział majątku wspólnego jest możliwy w trakcie postępowania sądowego o rozwód, jednakże pod jednym warunkiem –  a przeprowadzenie takiego podziału nie może spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli podział majątku wspólnego jest dla małżonków kwestią sporną, to dojdzie do niego dopiero po wydaniu przez sąd orzeczenia o rozwodzie.

Artykuł powstał na podstawie materiałów ze strony radkiewicz.net.pl

Exit mobile version