Przejdź do treści

Małżeństwo a przesłanki jego unieważnienia

Prawna separacja, a ja wciąż kocham męża

W jakich sytuacjach możliwe jest unieważnienie małżeństwa? Jakie są konsekwencje unieważnienia związku małżeńskiego? Kiedy istnieje możliwość podważenia prawnych lub formalnych podstaw zawarcia małżeństwa? Co wówczas następuje?

Związek małżeński może zostać uznany za nieważny jedynie w szczególnych przypadkach, które zostały przewidziane i opisane w ramach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Unieważnienie małżeństwa ogólnie mówiąc jest możliwe w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zawarte małżeństwo pozostaje w sprzeczności z prawem. Okoliczności zawarcia małżeństwa, które mogą być przesłanką do jego unieważnienia zostały zawarte w odpowiednich przepisach prawnych, które zawarte są w ramach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w ramach innych zapisów kodeksu cywilnego.

Unieważnienie małżeństwa a prawo rodzinne

Jedną z głównych powodów do uznania o nieważności małżeństwa jest sytuacja, gdy do zawarcia małżeństwa doszło przed osiągnięciem przez jednego lub dwojga małżonków określonego przez prawo wieku. Kodeks rodzinny określa minimalny próg wiekowy dla mężczyzn na poziomie 18 lat, w stosunku do kobiet zaś dolna granica wieku wynosi 16 lat. Jeśli jednak kobieta wyjdzie za mąż przed osiągnięciem pełnoletniości bez otrzymania zgody wydanej przez sad opiekuńczy oraz jej rodziców, wówczas małżeństwo nie zostaje uznane za ważne. Decyzja sadu opiekuńczego w tym zakresie zależna jest od okoliczności, które wskazują na możliwość zawarcia małżeństwa przez kobietę niepełnoletnią lub uniemożliwiają zawarcie związku.W praktyce jednak zgoda rodziców i opiekunów jest wystarczająca do wydania przez sąd pozytywnej decyzji w tej kwestii.

Innym przypadkiem jest natomiast unieważnienie małżeństwa na wniosek jednego z partnerów. Dotyczy to sytuacji, w której jedna ze stron może rościć pretensje pod adresem małżonka ze względów zatajenia przez niego istotnych faktów, które stawiają dalsze pożycie małżonkó pod znakiem zapytania. Dotyczy to więc m.in. zatajenia prawdziwego wieku małżonka, jego odmiennej orientacji seksualno erotycznej i tym podobnych kwestii. Odrębną sprawą jest unieważnienie małżeństwa w sytuacji, gdy po jego zawarciu okaże się, że jeden z partnerów pozostaje formalnie również w innym związku – wówczas tym samym zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa – bigamii, która w Polsce zagrożona jest nawet karą pozbawienia wolności.

Exit mobile version