Przejdź do treści

Kiedy można wycofać wniosek rozwodowy?

Wycofanie wniosku rozwodowego to praktyki stosowane u osób, które po wcześniejszym złożeniu pozwu w sądzie zaczęły zauważać możliwości i wykazywać chęć próby ratowania małżeństwa. Według polskiego prawa, takie kwestie regulowane są przez artykuł 203 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jakich formalności należy dopełnić?

Jeśli jesteśmy pewni swojej decyzji i decydujemy się na wycofanie wniosku, natychmiastowo musimy wysłać do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu oraz jego uzasadnienie. Najlepiej zrobić to jeszcze przed terminem pierwszej rozprawy. Jeśli druga strona również wniesie o oddalenie powództwa, wówczas pismo zostanie zatwierdzone, a sama rozprawa zostanie odwołana. W odwrotnej sytuacji, sąd będzie musiał przeprowadzić sprawę rozwodową. W takiej sytuacji uwzględnione zostaną żądania jednej strony i jej próby walki o związek małżeński, a sąd zaproponuje mediację. Jeśli nie przyniesie ona żadnych skutków, postępowanie będzie kontynuowane, a pozwana strona w sprawie o rozwód może żądać rozwodu albo separacji.

Według artykułu 203 „Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa”.

Poza właściwą argumentacją wycofania wniosku rozwodowego, w pozwie takim należy podać podstawowe dane, tj. miejsce i datę jego sporządzenia, wskazanie sądu, podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania powoda i pozwanego oraz podpis składającego wniosek.

Cofnięty pozew nie powoduje żadnych skutków związanych z wytoczeniem powództwa.

Każde postępowanie rozwodowe charakteryzuje się odrębnością i tak jest rozpatrywane. Najlepszym przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 1983 r., który wyraził pogląd, iż w wypadku, gdy pozwany w trakcie postępowania mediacyjnego nie wyrazi chęci pojednania i zażąda w sądzie orzeczenia rozwodu, pozew nie może zostać skutecznie cofnięty.

Warto pamiętać, że w przypadku umorzenia postępowania rozwodowego, pozwany w przeciągu dwóch tygodni może domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

Od czego zależy zwrot kosztów?

Zwrot kosztów zależy od skuteczności wycofania wniosku rozwodowego, natomiast ich wysokość uzależniona jest od tego czy pozew został wycofany w sądzie I instancji (wówczas obowiązuje zwrot całego wpisu) czy w sądzie II instancji (zwrot połowy wpisu). Dokładnie wyjaśnia to art. 79 ust. 2 u.k.s.c, którego treść mówi, iż „sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji”.

Exit mobile version