Przejdź do treści

Prawo pracy a dodatki do wynagrodzenia

Ciotka nie oddaje pieniędzy? Co w takich przypadku robić?

Czym są i jaką funkcję pełnią tzw. dodatki do wynagrodzenia? Jak otrzymać dodatki do wypłaty oraz co na ten temat mówi prawo pracy oraz postanowienia prawne zawarte w ramach kodeksu pracy? Dowiedz się komu i w jakich okolicznościach należą się dodatki do pensji.

Oprócz „standardowej” częśći wynagrodzenia pracownik często otrzymuje również różnego rodzaju dodatki do pensji, których wypłata na rzecz pracownika została określona w kodeksie pracy. Często wspomniane dodatki do wynagrodzenia stanowią sporą część ogólnej stawki wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje w formie comiesięcznej pensji (najczęściej). Warto więc poruszyć temat dodatków do pensji, ponieważ jak myślę powinien on zainteresować sporą rzeszę odbiorców…tym bardziej, że tak naprawdę wielu z nas nie ma często pojęcia o niektórych dodatkach, które przysługują nam w określonej sytuacji. Niewiedza ta często zostaje więc w bezwzględny sposób wykorzystana przez pracodawcę(oczywiście dotyczy to pracodawców nieuczciwych), który często nie informuje pracownika na temat przysługujących mu dodatków pieniężnych.

Prawo pracy a dodatki do wynagrodzenia:

Prawo pracy definiuje trzy podstawowe rodzaje dodatków do wynagrodzenia o charakterze obowiązkowym. Oznacza to, że w zamierzeniu przepisów prawa pracy, wymienione dodatki przysługują każdemu pracownikowi, który zawarł z pracodawcą umowę o pracę. Prawo pracy określa ponad to szczegółowo sytuacje, w których dany dodatek powinien zostać przyznany pracownikowi.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę przysługuje prawo do dodatku, który wynika z wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nocnych.Kodeks pracy określa w sposób ścisły wartość procentową tego typu dodatku, który został ustalony na poziomie 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w ustawie. Dodatek za pracę w nocy jest więc jednym z podstawowych dodatków do wynagrodzenia, który istnieje w ramach przepisów nakreślonych w kodeksie pracy.

Dodatek za dodatkowe godziny pracy – „nadgodziny”

Najczęściej dodatek do pensji przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy wykonuje on swoją pracę w wymiarze ponadczasowym-pracuje więc ponad przedłużony wymiar czasu pracy, który wnika z systemu oraz rozkładu czasu pracy. Za pracę w godzinach nadliczbowych, przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, w przypadku, kiedy praca w godzinach nadliczbowych przypada w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto. Dodatek ten dotyczy również przypadku, gdy praca wykonywana poza określonym wymiarem czasowym wypada w godzinach nocnych lub też w niedziele lub święta.

 Dodatek wyrównawczy

Kolejnym dodatkiem jakie przewiduje prawo pracy jest tzw. dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy to najprościej mówiąc dodatek w formie rekompensaty, który ma wynagrodzić pracownikowi różnice między dotychczas otrzymywanym wynagrodzeniem a nowym w sytuacjach wskazanych w przepisach, które określa prawo pracy.

Exit mobile version