Przejdź do treści

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Jeśli chcesz dokładnie dowiedzieć się czym jest zasiedzenie nieruchomości, to koniecznie zapoznać musisz się z przepisami Kodeksu Cywilnego, a dokładniej chodzi tutaj o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku, której fragmenty bezpośrednio odnoszą się do tej kwestii

Wiele w kwestii tego co to jest zasiedzenie nieruchomości powiedzieć może chociażby art. 172 § 1: “posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze (§2)”.

Łatwo wywnioskować można tutaj zatem, że zasiedzenie nieruchomości to nabycie prawa jej własności przez osobę do tego nieuprawnioną do jej posiadania na skutek faktycznego wykonywania tego prawa przez okres czasu, który został wymieniony w ustawie. Dzięki temu łatwo zlikwidowano sprzeczność pomiędzy rzeczywistym władaniem nieruchomości przez konkretną osobę, a faktycznym stanem prawnym własności, który często określany był z pokrzywdzeniem właściciela.

Jak widać to na mocy prawa następuje skutek zasiedzenia w postaci uzyskania własności. Dzieje się to po okresie upływu określonego czasu bez względu od jakichkolwiek czynności posiadacza. Fakt jest jednak taki, że osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości, a chce nabyć jej własność, to musi spełnić kilka materialno prawnych przesłanej. Są nimi: samoistne oraz nieprzerwane posiadanie owej nieruchomości, upływ ustawowego terminu w zależności od dobrej lub złej wiary. Wyjaśnijmy te kwestie.

Posiadacz samoistny

Posiadaczem samoistnym jest osoba, która faktycznie włada nieruchomością tak jak jej właściciel, z wolą tego władania. Posiadacz samoistny czuje się właścicielem nieruchomości i jest to uzewnętrznione chociażby przez zagospodarowanie nieruchomości, wybudowanie na niej domy czy ogrodzenie działki. Warto zauważyć, że posiadanie nie traci charakteru samoistnego, jeśli posiadacz grunt ów wynajmuje czy dzierżawi.

Nieprzerwane posiadanie nieruchomości

Jak już wiesz posiadanie samoistne powinno trwać nieprzerwanie, aby mogło dojść do zasiedzenia własności. Trwać ono musi przez ustalony okres czasu. Warto przy tym zauważyć, że posiadanie przerwane przeszkodą mijającą nie przerywa samego posiadania.

Upływ ustawowego czasu

Terminy posiadania w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza wynoszą obecnie 20 i 30 lat. W związku z tym, aby mogło dojść do zasiedzenia nieruchomości musimy mieć do czynienia z nieprzerwanym samoistnym posiadaniem, która trwa od 20 lub 30 lat.

Tryb postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości

Samo zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy samego prawa. Jednak warto zauważyć, że stwierdzenie nabycia własności danej nieruchomości następuje na podstawie orzeczenia sądowego, które wydawane jest w trybie nieprocesowym na podstawie ar. 609-610 Kodeksu postępowania cywilnego. Aby otrzymać potwierdzenie zasiedzenia należy wnieść do sądu rejonowego wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności. Z wnioskiem takim do sądu wystąpić może każdy zainteresowany. Musi on być podpisany i złożony w takiej ilości egzemplarzy, ilu jest członków postępowania.

Wraz ze wnioskiem złożyć należy odpowiednie dokumenty takie jak: mapa nieruchomości, odpis księgi wieczystej (o ile istnieje), wypis z rejestru gruntów i budynków, odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli zasiedzenie rozpoczęte jest przez spadkodawcę, dokumenty potwierdzające uiszczenie wszelkich opłat od użytkownika wieczystego. We wniosku zawarte powinny być również nazwiska świadków mogących potwierdzić fakt użytkowania przez wnioskodawcę nieruchomości.

Jeśli chodzi o koszty stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, to trzeba liczyć się ze sporymi wydatkami. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć opłatę sądową w wysokości 2000zł. Kolejne koszty zależne są od wydatków na biegłych sądowych i od kosztów ogłoszeń.

Co może być przedmiotem zasiedzenia?

Na koniec chcemy nadmienić co za nieruchomość może być przedmiotem zasiedzenia. Pod uwagę brać można tutaj: własność nieruchomości gruntowej lub jej części, własność budynku z prawem użytkowania wieczystego oraz własność lokalową, służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste i służebność gruntowa, która polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Przedmiotu zasiedzenia nie mogą stanowić tak zwane części składowe rzeczy, np. piwnica, strych, jeden pokój. Wyjątkiem są sytuacje, w których wyodrębniono ich własność zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Exit mobile version