Przejdź do treści

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy

Mobbing niestety jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.  Prawnicy z kancelarii Grzybkowski Guzek Jackowski wyjaśniają – w jaki sposób można to robić.

Mobbing

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Nie każde jednak działanie pozornie wypełniające znamiona określone w art. 943 § 2 kodeksu pracy uznane być może za mobbing. Powinny wystąpić następujące cechy charakterystyczne tego zjawiska:
– uporczywość zachowania,
– długotrwałość i bezprawność działań podjętych wobec pracownika,
– ujemne zabarwienie działań i ich skutków.

Jednoczesne wystąpienie  tych cech pozwala zakwalifikować dane zachowanie właśnie jako mobbing w myśl przepisów prawa pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie mobbingu

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ciążący na pracodawcy nie jest doprecyzowany przepisami. Eksperci wskazują, że ma on charakter trzypłaszczyznowej prewencji antymobbingowej, obejmującej:
– obowiązek wprowadzenia zakazu mobbingu,
– obowiązek eliminowania mobbingu,
– obowiązek zapobiegania mobbingowi.

Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie mobbingu

Prawne konsekwencje mobbingu ponosi wyłącznie pracodawca i to zarówno wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i zachowania pracowników względem siebie, bądź ich w ogóle nie dostrzegał.

Co ważne – podjęcie przez pracodawcę środków mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności na podstawie kodeksu pracy.

Zakaz mobbingu

Zakaz mobbingu skierowany jest głównie do pracodawcy. Oznacza on, że pracodawca nie może podejmować jakichkolwiek działań mających charakter mobbingu, a które mogłyby (również potencjalnie) wywołać skutki w postaci zaniżonej samooceny przydatności zawodowej, poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania bądź wyeliminowania go z grupy pracowniczej. Zakaz mobbingu może być interpretowany także szerzej jako brak podjęcia czynności zakazujących stosowanie mobbingu wobec podmiotów trzecich dopuszczających się zachowań o charakterze mobbingu. Oznacza to, że zakazana jest akceptacja przez pracodawcę stosowania mobbingu przez inne podmioty wobec jego pracowników.

Obowiązek zapobiegania mobbingowi

Obowiązkiem pracodawcy jest prewencja antymobbingowa. Obowiązek ten oznacza podjęcie działań mających na celu nie dopuszczenie do wystąpienie zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Ciężar działań prewencyjnych oraz koszty z nimi związane ponosi pracodawca.

Elementem prewencji antymobbingowej może być wprowadzenie do regulaminu pracy regulacji zakazujących stosowania mobbingu. Nie ulega jednak  wątpliwości, że zakaz stosowania mobbingu ciąży na pracodawcy niezależnie od wprowadzenia tego zakazu do regulaminu pracy.

Inną formą jest umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym informacji o charakterze regulacji antymobbingowej. Za takie działanie mogłoby być uznane nawet umieszczenie na tablicy informacyjnej w zakładzie pracy krótkich haseł nawiązujących do mobbingu typu: „u Nas pracujemy bez mobbingu”. Informacja taka może być skierowana do pracowników za pośrednictwem sieci Intranet.

Dla lepszego opanowania tego problemu proponuje się powoływanie w dużych zakładach pracy komisji zajmującej się mobbingiem albo zakładanie komisji antymobbingowej, w skład której wchodziliby zarówno przedstawiciele pracowników i pracodawcy, jak i opcjonalnie, psycholog.

Informacja opracowana przy pomocy Kancelarii Prawniczej www.grzybkowskiguzek.pl

Exit mobile version