Zasada przyzwoitej legislacji

Zasada przyzwoitej legislacji jest to zasada wyinterpretowana z ogólnej zasady demokratycznego państwa prawnego, której istotą jest określenie reguł stanowienia prawa. W ramach ogólnej zasady Trybunał Konstytucyjny sformułował następujące, konkretne zasady stanowienia prawa:

– zakaz działania prawa wstecz,

– nakaz zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego przy wprowadzaniu nowych norm prawnych w życie – vacatio legis,

– zasada praw nabytych (zakaz ingerencji w prawa słusznie uzyskane),

– zasada określoności prawa,

– zasada proporcjonalności (użycie jedynie takich środków, które są niezbędne dla osiągnięcia określonego celu).