Ramy prawne udzielania szybkich pożyczek chwilówek

Ramy prawne udzielania szybkich pożyczek chwilówek


W Polsce pożyczki chwilówki, czyli udzielane w krótkim czasie zobowiązania finansowe przez firmy pozabankowe, są traktowane na równi z kredytami konsumenckimi i podlegają takim samym przepisom. Dlatego firmy pożyczkowe muszą stosować się przy udzielaniu pożyczek swoim klientom do wytycznych ustawy o kredycie konsumenckim, nazywanej ustawą antylichwiarską oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Czym jest pożyczka?

Z jednej strony pożyczka to po prostu zobowiązanie, które w Kodeksie cywilnym (Art. 720. § 1.) zostało zdefiniowane jako umowa, na mocy której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego – pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

Pożyczka jest również kredytem konsumenckim, w świetle znowelizowanych przepisów o kredycie konsumenckim, jakie zostały wprowadzone w Polsce w życie z dniem 11 marca 2016 roku. Każde zobowiązanie, które jest udzielane osobie fizycznej na kwotę nieprzekraczającą 255 550 zł, będzie w Polsce kredytem konsumenckim, zgodnie z art. 3 pkt 1 wspominanej ustawy. Zobowiązanie to jest udzielane przez pożyczkodawcę w zakresie swojej działalności dla konsumenta, stąd też określenie kredyt konsumencki.

Szybkie pożyczki online udzielane przez firmy pożyczkowe będą podlegały takim samym regułom udostępniania ich klientom, jak kredyty gotówkowe w bankach, do założonej górnej kwoty zobowiązania.

Limity odsetek od pożyczek

Pożyczkodawcy nie mogą w sposób swobodny ustalać wysokości kosztów związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek pozabankowych. Muszą przy tym stosować się do przepisów. Ustawa o kredycie konsumenckim określa, że maksymalny limit kosztów odsetkowych to równowartość odsetek maksymalnych, określonych według definicji zawartej w art. 359 Kodeksu Cywilnego. W praktyce wynoszą one dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. W czerwcu 2018 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5 proc., dlatego odsetki maksymalne od szybkich pożyczek online wynosiły 10 proc. w skali roku.

Limit kosztów pozaodsetkowych

W ustawie o kredycie konsumenckim ustawodawca wskazał maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki, jakie mogą zostać nałożone na klienta przez pożyczkodawcę. Nie mogą one wynosić więcej niż suma:

  • 25 proc. całkowitej kwoty kredytu,
  • 30 proc. iloczynu całkowitej kwoty kredytu oraz okresu spłaty wyrażonego w dniach do 365 dni.

Dodatkowo całkowity koszt kredytu w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć kwoty udzielonego zobowiązania. Ustawa antylichwiarska zaznacza, że koszt ten obowiązuje przez 120 dni od momentu wypłaty gotówki z pierwszej pożyczki, niezależnie od tego, ile w tym czasie pożyczek udzielonych zostanie klientowi. Takie przepisy mają ograniczać, a nawet w wielu przypadkach wyeliminować tzw. zjawisko rolowania pożyczek.