Przejdź do treści

Jak złożyć pozew rozwodowy, od czego zacząć

Jak złożyć pozew rozwodowy, od czego zacząć

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa i wiąże się ze dużym przeżyciem emocjonalnym, szczególnie kiedy w małżeństwie są małe dzieci. Co do zasady nie ma obowiązku korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego podczas spraw rozwodowych, ale podczas niektórych, tych z żądaniem orzekania o winie któregoś z małżonków, pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna, by przeprowadzić całe postępowanie z korzyścią dla strony.

Będąc już świadomym swojej decyzji o rozwodzie należy w pierwszej kolejności przygotować pozew. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, który wskaże, co powinno się w nim znaleźć. 

W pozwie o rozwód muszą znaleźć się takie informacje jak oznaczenie stron: powoda i pozwanego, miejscowość, data, oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew, żądanie zasądzenia kosztów postępowania od drugiej strony jak również informacje, czy strony podjęły próbę mediacji albo próbowały rozwiązać spór drogą pozasądową, a jeśli nie, należy wskazać, dlaczego takie próby nie zostały podjęte;

Pozew musi zawierać także żądanie orzeczenia rozwodu, przy czym jest wybór pomiędzy orzeczeniem rozwodu bez orzekania o winie a orzeczeniem o winie jednej ze stron. 

Istotne jest także określenie innych żądań, dotyczących m.in. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o alimentach na rzecz dzieci lub małżonka oraz o eksmisji współmałżonka. Teoretycznie w sprawie o rozwód może dojść też do podziału majątku małżonków i można taki wniosek złożyć, ale w praktyce podział majątku przy rozwodzie jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy propozycja podziału jest zaakceptowana przez obie strony. 

Warto rozważyć również złożenie jednoczesnego wniosku o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów na dzieci. 

Pamiętać trzeba, że pozew o rozwód, jak większość pism inicjujących postępowanie przed Sądem podlega opłacie, która powinna zostać uiszczona przy jego wnoszeniu do sądu. Opłata od pozwu o rozwód jak i o separację obecnie wynosi 600 zł.

Powód składa go razem z załącznikami w biurze podawczym Sądu lub przesyła do sądu listownie.

Pozew rozwodowy składa się w dwóch egzemplarzach, do którego należy dołączyć m.in.: 

  1. skrócony odpis aktu małżeństwa,
  2. skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci,
  3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Składając wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie należy wspomnieć także o dowodach odpowiednio argumentujących nasze roszczenie.

Nieodzownym elementem każdego pozwu jest jego uzasadnienie. W tym miejscu należy napisać kilka zdań o przebiegu małżeństwa. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do jego zawarcia, jak przebiegało wspólne pożycie, kiedy nastąpił całkowity rozkład pożycia i ustały wszystkich więzi oraz jaka jest przyczyna rozpadu małżeństwa.

Oczywiście domagając się rozwodu z winy drugiej strony, konieczne jest odpowiednie przedstawienie swojego stanowiska, wskazujące wyraźnie na naruszenie obowiązków małżeńskich ze strony drugiego małżonka. Te okoliczności powinny być również poparte stosownymi dowodami.

Pamiętać należy, aby należycie uzasadnić kwestie dotyczące dzieci, czyli władzy rodzicielskiej (komu powinno się powierzyć jej wykonywanie i dlaczego), wysokości alimentów, a także ewentualnych kontaktów z dzieckiem.

W wypadku tak złożonego pozwu, przy stwierdzeniu braków formalnych przez Sąd kolejnym pismem w sprawie jest odpowiedź na pozew. Być może zostanie także wyznaczony termin rozprawy. 

Co ważne, wszelkie koszty w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, pokrywa strona przegrana. Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów, jeśli dana osoba nie będzie w stanie ich pokryć ze względu na sytuację finansową, w jakiej się znajduje.

Jak wspomniano na wstępie korzystanie z usług kancelarii adwokackiej lub kancelarii radcowskiej podczas rozwodu nie jest obowiązkowe, ale wiele osób się na to decyduje. Głównie z uwagi na to, że udział profesjonalisty zapewnia dobre przygotowanie do rozprawy, co może przyspieszyć cały proces rozwodowy oraz zwiększyć szansę na uzyskanie korzystnego orzeczenia. 

W Trójmieście profesjonalną pomoc prawną w zakresie rozwodów można uzyskać m.in. w kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jedliński, Bierecki i Wspólnicy – prawnicy reprezentujący tę kancelarię mają bogate doświadczenie nie tylko w sprawach rozwodowych, ale także w innych postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, które niejednokrotnie towarzyszą rozwodowi, np. w sprawach o podział majątku, ustalenie alimentów lub kontaktów z dzieckiem. Przed podjęciem decyzji o rozwodzie i zainicjowaniem postępowania przed sądem warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej w kancelarii adwokackiej lub kancelarii radcowskiej specjalizującej się w sprawach rozwodowych.

Exit mobile version