Przejdź do treści

Czym są mediacje w sprawach rodzinnych?

Czym są mediacje w sprawach rodzinnych?

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów między osobami będącymi w konflikcie, zwykle ułatwiany przez osobę neutralną. Rozdzielone rodziny zachęca się do korzystania z mediacji rodzinnych, aby pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących dzieci, zamiast korzystać z sądów prawa rodzinnego.

Co to jest mediacja rodzinna?

Ludzie odnoszą się do “mediacji” na wiele różnych sposobów. Może być ona tak nieformalna, jak pomoc przyjaciela lub członka rodziny w omówieniu kwestii spornych. Może to być również formalny proces z udziałem profesjonalnego mediatora. Spory mogą dotyczyć tylko dwóch osób w konflikcie lub obejmować członków dalszej rodziny. W przypadku kwestii związanych z ochroną dziecka mediacja może obejmować pełną konferencję grupy rodzinnej.

Jeśli sporów nie da się rozwiązać w drodze mediacji, może zaistnieć konieczność skierowania sprawy do sądu, aby sędzia podjął decyzję. Postępowanie sądowe jest długim, stresującym i kosztownym procesem. Celem mediacji jest uniknięcie sytuacji, która doszła do tego punktu. System prawa rodzinnego zachęca rodziny żyjące w separacji do dochodzenia do własnych ustaleń w zakresie opieki nad dziećmi bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Można to zrobić na kilka różnych sposobów: dyskusja między rodzicami, nieformalne mediacje ogólne.

Czego mogę oczekiwać od mediatora?

Mediator rodzinny musi działać bezstronnie i unikać konfliktu interesów. Oznacza to, że mediator nie może prowadzić mediacji w sprawie sporu, w którym uzyskał istotne informacje o stronach. Ponadto mediator musi zachować neutralność co do wyniku mediacji. Nie może on dążyć do wymuszenia preferowanego przez siebie wyniku ani wywierać wpływu na żadną ze stron. Należy również oczekiwać, że mediator zachowa w tajemnicy wszystkie szczegóły uzyskane w trakcie mediacji.

Mediator nie może nawet ujawnić informacji sądowi, bez zgody obu uczestników. Mediatorzy mogą ujawnić informacje tylko w przypadku poważnych zarzutów dotyczących krzywdy dziecka lub osoby dorosłej. Mediacja jest procesem dobrowolnym i każda sesja mediacyjna może zostać zawieszona lub zakończona, jeśli uzna się, że strony nie chcą w pełni uczestniczyć w procesie. Mediatorzy muszą również zachęcać uczestników do uwzględnienia życzeń i uczuć dzieci.

Jakie sprawy z zakresu prawa rodzinnego są przedmiotem mediacji?

Każdy rodzaj sprawy z zakresu prawa rodzinnego może być przedmiotem mediacji. Strony nie muszą być małżeństwem, aby uczestniczyć w mediacji, więc partnerzy domowi również mogą skorzystać z mediacji. Kwestie takie jak opieka i czas spędzony z nieletnimi dziećmi ze związku, wsparcie dla dzieci lub małżonków, lub podział długów i podział majątku to sprawy, które mogą być rozpatrywane w mediacji. Strony mogą prowadzić mediacje z prawnikiem lub bez niego.

Mediacja może być również wykorzystana do pomocy w innych rodzajach spraw rodzinnych, takich jak opieka nad starszym rodzicem lub kwestie odwiedzin dziadków. Sądy zachęcają do mediacji sporów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Postępowanie sądowe w tego rodzaju sprawach nie jest zazwyczaj tak wydajne lub efektywne pod względem kosztów i często nie jest tak prawdopodobne, aby sąd zajął się wyjątkowymi i indywidualnymi potrzebami stron lub ich dzieci. Nawet nakazy powstrzymania się od nadużyć w rodzinie mogą być rozpatrywane w ramach mediacji, ale niezwykle ważne jest, aby bezpieczeństwo stron zostało odpowiednio uwzględnione, tak aby wszelkie osiągnięte porozumienia nie były oparte na przymusie.

Adwokat Rodzinny Gdańsk https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-rodzinne

Exit mobile version